Ayrık ve Bitişik Düzen Konutlarda Enerji İhtiyacının İncelenmesi: Isıl Bileşen Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Hamdi Levent Koçalioğlu

Supervisor: Mehmet Emin Arıcı

Abstract:

Türkiye’de enerji tüketiminin önemli kısmı konut binalarda gerçekleşmektedir. Toplam

tüketim içerisinde konutların ısıtma enerjisi tüketimi ilk sırada yer almaktadır. Bu durum, konut ve

konut ısıtma sistemi tasarımı yapan mühendislerin ve araştırmacılarının ilgisini çekmektedir. Bu

ilgi, enerji tüketimi ile tüketimi etkileyen faktörler arasındaki ilişkinin araştırılması çalışmalarının

yolunu açmaktadır. Bu çalışmalarda, ısıtma kaynaklı enerji tüketimine etki eden parametrelerin dış

duvar ısıl direnci, bina katı ısıl kütlesi ve dış ortam sıcaklık genliği gibi ısıl bileşenlerin olduğu

kabul görmüştür. Söz konusu ısıl bileşenlerden başka, binaların az ya da çok katlı olmasının; bitişik

ya da ayrık düzenlenmesinin de enerji tüketimine etki ettiği bilinmektedir.

Tez çalışmasında, ayrık ve bitişik düzenlenmiş tek katlı bağımsız bir konut dış duvarlarının

iki farklı ısıl direnç ve iki farklı ısıl kütleye sahip olmasının ısıtma kaynaklı enerji tüketimi üzerine

etkisi sayısal olarak incelendi. Sayısal çalışmada incelenen konut binanın ısıl analizi, EnergyPlus

programı kullanılarak gerçekleştirildi. Analiz bulgular, bir aylık zaman dilim için saatlik olarak iç

ortam sıcaklık değerleri cinsinden sunuldu. Enerji tüketimleri belirlenen sürede enerji biriminde

ifade edildi.

Sayısal sonuçlar hem ısıl parametrelerin hem de düzenlemenin enerji tüketimi üzerinde

etkili olduğunu göstermektedir. Isıl direnç enerji tüketimini azaltmakta, ancak ısıl kütle tüketim

üzerinde etkili olmamaktadır. Diğer taraftan, ısıl kütle iç ortam sıcaklığının kararlı duruma gelmesi

ve iç ortam sıcaklık genliği üzerinde etkili olmaktadır. Bitişik düzenleme ayrık düzenlemeye göre

enerji tüketimi açısından üstün olmaktadır. İncelenen durumlar arasında enerji tüketimi en az olan

Bitişik-Yalıtımlı konut ve enerji tüketimi en fazla olan Ayrık-Yalıtımsız konut olmaktadır.