Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Impact of Economic Globalization on CO2 Emissions: The Case of NAFTA Countries

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.9, no.1, pp.356-360, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği: Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.13-24, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KURUMSAL KALİTE, EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.7, no.17, pp.90-107, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lojistik Performansındaki Gelişmelerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: AB ve MENA Ülkeleri Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.24, pp.92-109, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi Uygulaması

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.3, no.2, pp.133-147, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Politikalarının Analizi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.1, no.2, pp.107-123, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

How does Globalization Affect Economic Growth Across Different Income Group Countries?

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.10, no.1, pp.119-151, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Dışa Açıklık, ,Demokrasi ve Gelir Dağılımı İlişkisi

Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD), vol.4, no.2, pp.69-88, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dilemmas of Turkey's Trade with the Russian Federation

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.8, no.1, pp.37-57, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Dijital Bölünme, Dijital Yoksulluk ve Uluslararası Ticaret

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.145-162, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD ve MENA Ülkeleri Örneği

TİSK Akademi, vol.7, no.13, pp.198-219, 2012 (Other Refereed National Journals)

Gümrük Birliğinin Türkiye nin Dış Ticaretine Etkileri Panel Veri Analizi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.27, pp.301-314, 2010 (Other Refereed National Journals)

İnternetin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.175-187, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, no.1, pp.139-150, 2008 (Other Refereed National Journals)

Ticareti Kolaylaştırma Çalışmaları ve Etkileri

DTM Dış Ticaret Dergisi, vol.34, pp.1-15, 2005 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Ticaret ve Muhtemel Ekonomik Etkileri

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, no.1, pp.1-18, 2004 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Ticarette Güvenlik ve Açık Anahtar Altyapısı

Standart Dergisi, vol.494, pp.30-38, 2003 (Other Refereed National Journals)

Azeri Petrolünün Dünü ve Bugünü

Avrasya Etütleri, vol.16, pp.105-128, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Gravity Model of International Immigration: Evidence from OECD Countries

11. International Statistics Congress (ISC 2019), Muğla, Turkey, 4 - 08 December 2019, pp.196

OECD Ülkelerinde Ekonomik ve Sosyal Küreselleşmenin İstihdama Etkileri

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018

Elektronik Ticaretin Uluslararası Ticarete Etkileri: G7 ve MERCOSUR Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Ekonomi Kurumu Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

“Kurumsal Kalite, Ekonomik Özgürlükler ve Gelir Dağılımı İlişkisi: MINT Ülkeleri Örneği”

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

“Lojistik Performansındaki Gelişmelerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: AB ve MENA Ülkeleri Örneği”

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

Ekonomik Büyüme ve Sosyal Refahın Bir Aracı Olarak Spor

Herkes İçin Spor Çalıştayı, Ankara, Turkey, 10 - 12 March 2015, pp.1

Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Panel Veri Analizi

International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2014, pp.1-29

Türkiye’nin Dış Ticaretteki Rekabet Gücünün Analizi

1.Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 4 - 06 November 2010

Demokrasi ve Dış Ticaret: OECD Ülkeleri Örneği

1st International Border Trade Congress, Kilis, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.1-25

Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri

EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 17 - 19 June 2009

Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri: Panel Veri Analizi

EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009, pp.1-17

Books & Book Chapters

Menşe Tespit Belgeleri

in: Dış Ticaret Belgeleri, Alaattin Kızıltan, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.137-182, 2020

Hariçte İşleme Rejimi

in: Dış Ticaret Teşvikleri, ÇELİK Kenan,SANDALCILAR Ali Rıza, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.125-142, 2020

Standart ve Analiz Belgeleri

in: Dış Ticaret Belgeleri, KIZILTAN ALAATTİN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.204-224, 2020

Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

in: Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Politikalar, Muusta Şen ve Güven Murat, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.209-241, 2019

Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

in: Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Politikalar, Mustafa Şen, Güven Murat, Editor, Ekin Yayınları, Bursa, pp.209-240, 2019

TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER ALANINDAYENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR CİLT 3, Kürşat ÖZDAŞLI, Murat Cem DEMİR, Olcay TİRE, Olcay TİRE ve Uğur Köksal ODABAŞ, Editor, Gece Kitaplığı, pp.699-713, 2018

Elektronik Ticaret ve KOBİ’lere Etkileri

in: Eskiyeni Ekonomi, KALÇA Adem, Editor, Element Yayınları, 2008

Kafkasya’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı 1992-1997

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 2002