Announcements & Documents

KTÜ Çevre UYG-AR Seminerleri, Heyelanlar
Announcement
3/8/2022

Bir Teams toplantısına davet edildiniz!


ÇEVRE UYG-AR Seminerleri 


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTliZWIzZjUtMzI1OC00YTc5LWFiYzgtM2MzYTkxOGIzYjUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22a330be92-7fb8-4872-a56a-ee110f25c4c4%22%7d


Katılmak için bağlantıya dokunun veya tarayıcıya yapıştırın.

2.pdf Creative Commons License

1. Giriş
Lecture Note
3/1/2022

Thesis Documents

Characterization and classification of regolitic soils originated from basic volcanic rocks due to weathering