Eğitim Bilgileri

Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye 2003 - 2008
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye 2000 - 2003
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye 1994 - 1998
Ön Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Meslek Yüksekokulu, Elektrik Teknikerliği, Türkiye 1991 - 1993

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Magmatizma ve Jeodinamik Lisansüstü Bahar Okulu, TÜBİTAK, 2013
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Hamburg Üniversitesi, Mineraloji-Petroloji Enstitüsü, DAAD, 2006
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Volcanic Processes, Products and Successions, ODTÜ, 2001
Yabancı Dil, İngilizce Dil Eğitimi, Stanton School of English, London, 1999

Yaptığı Tezler

Doktora, Muğla (GB-Türkiye) üst manto peridotitleri ve ofiyolitik kromititlerinin petrolojileri: Mineral kimyası, ana oksit-iz element-NTE-PGE jeokimyası, PGE mineralojisi ve Re-Os izotop sistematikleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 2007
Yüksek Lisans, Ortaca (Muğla, GB Türkiye) yöresi kromititlerinin platin grubu elementler açısından incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 2003

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Mineraloji-Petrografi, Jeokronoloji, Mineraloji ve Kristalografi, Petrografi ve Petroloji, Petrojenez, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2010 - 2015
Diğer, Montanuniversitaet Leoben, Departmentapplied Geosciences And Geophysics, Mineralogy And Petrology, 2010 - 2010
Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2009 - 2010
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2000 - 2008

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2014 - 2016

Verdiği Dersler

Optik Mineraloji, Lisans, 2020 - 2021
Mineraloji, Lisans, 2019 - 2020
Optik Mineraloji, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
İngilizce Okuma Yazma, Lisans, 2014 - 2015
İş Hayatında İngilizce, Lisans, 2014 - 2015
Partial Melting Modeling of Upper Mantle, Doktora, 2014 - 2015
Mineraloji, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Mineraloji ve Petrografi (İng), Lisans, 2011 - 2012
Mineraloji ve Petrografi, Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012
Volkanoloji, Lisans, 2010 - 2011
Platin Grubu Element Jeokimyası, Doktora, 2010 - 2011
Mineraloji ve Petrografi, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011
Manto ve Ofiyolit Petrolojisi, Doktora, 2010 - 2011
Ofiyolitik Kromititler, Doktora, 2010 - 2011

Yönetilen Tezler

UYSAL İ., Kızılyüksek (Adana, Güney Türkiye) ofiyolitik kromititlerinin Petrolojisi, Yüksek Lisans, E.Avcı(Öğrenci), 2015
UYSAL İ., Pozantı-Karsantı ofiyolitinin (Adana, Güney Türkiye)petrolojisi: Üst mantodaki kısmi ergime ve ergiyik-peridotit etkileşim süreçlerinin tüm kayaç ve mineral kimyası üzerine etkileri, Yüksek Lisans, S.Saka(Öğrenci), 2013
UYSAL İ., Güneydoğu Türkiye ofiyolitik kromititlerinin petrojenezi: Kromit kimyası, plâtin grubu element jeokimyası ve mineralojisi, Yüksek Lisans, R.Melih(Öğrenci), 2013
UYSAL İ., Harmancık (Bursa) Yöresi Peridotik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, A.Dündar(Öğrenci), 2008

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Doktora Savunması, Zaragoza Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Y. Lisans Tez Savunması, Ludwig-Maximilian Üniversitesi, Ağustos, 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

UYSAL İ., AYDİN F., ALMASHRAMAH Y., OĞUZ SAKA S., SAKA S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Göksun-Berit Ofiyoliti Manto Kayaçlarının Ergime Tarihçesi ve Metazomatizma Süreçleri (Kahramanmaraş-Güney Türkiye), 2020 - Devam Ediyor
Uysal İ., Ersoy E. Y. , Candan O., TÜBİTAK Projesi, Kuluncak ve Hekimhan (Malatya) Çevresindeki Geç Mesozoyik-Senozoyik Yaşlı Magmatik Kayaların Petrolojisi ve Orta-Doğu Anadolu’nun Tektonik Evrimi İçerisindeki Anlamı, 2020 - 2022
UYSAL İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aladağ Ofiyoliti (Adana, Güney Türkiye) Manto Peridotitlerinin Petrolojisi: Çok Evreli Kısmi Ergime ve Ergiyik-Peridotit Etkileşim Süreçlerinin Mineral ve Tüm Kayaç Jeokimyasal Modellemesi, 2014 - 2018
SAKA S., UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Okyanus Ortası Sırt Ve Yitim Zonlarındaki Kısmi Ergime Ve Ergiyik-Peridotit Etkileşim Süreçlerinin Modellenmesi: Aladağ Ofiyoliti (Adana, Güney Türkiye), 2014 - 2017
Aydin F., Şen C., Dokuz A., Kandemir R., Sarı B., Uysal İ., TÜBİTAK Projesi, Kuzeydoğu Türkiye Geç Kretase Volkanizmasının Petrolojisi ve Kökeni: Doğu Pontidler Geç Mesozoyik jeodinamik evrimi için yeni bulgular, 2013 - 2016
UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Batı Anadolu Eosen-Oligosen Volkanizmasının Jeokimyasal Özellikleri, Petrolojisi Ve Jeodinamiği, 2013 - 2015
Karslı O., Aydin F., Uysal İ., Kandemir R., TÜBİTAK Projesi, Triyas (?) Yaşlı Sulu Ve Susuz Mafik Mineral Içerikli Gabroların Petrolojik Özellikleri, Gümüşhane-Bayburt Yöreleri, Kd Türkiye: Doğu Pontidlerin Geç Paleozoyik - Erken Mesozoyik Tektonomagmatik Evrimi Için Yeni Bulgular, 2012 - 2015
UYSAL İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kızıldağ Ofiyoliti (Hatay, Güney Türkiey) Mineral-Kayaç Kimyası ve Re-Os, Rb-Sr ve Sm-Nd İzotop Sistematikleri: Üst Manto Peridotitlerinde Ergime ve Ergiyik-Kayaç Etkileşim Süreçlerinin Modellenmesi, 2012 - 2014
UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Genişleme Ile Eş Yaşlı Eğrigöz Ve Koyunoba Granitoyidlerinde Gelişen Magma Süreçlerinin Ana-Eser Element Ve Nadir Toprak Element (Nte) Jeokimyası, Mineral Kimyası Ve Sr-Nd-Pb Izotopları Bakımından Incelenmesi, 2012 - 2013
UYSAL İ., SAKA S., TÜBİTAK Projesi, Güney Türkiye Manto Peridotitleri ve Ofiyolitik Kromititlerinin Petrolojisi: Mineral ve Kayaç Kimyası, Platin Grubu Element (PGE) Jeokimyası ve Mineralojisi ve Re/Os-Izotop Bileşimleri, 2010 - 2013
UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Triyas Volkanitlerinin Petrolojik Özellikleri, Gümüşhane: Doğu Pontidlerin Geç Paleozoyik - Erken Mesozoyik Jeodinamik Evrimi Için Bulgular, 2010 - 2011
UYSAL İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Orhaneli (Bursa, KB-Türkiye) Ofiyolitik Kromititlerinin Platin Grubu Element (PGE)