Eğitim Bilgileri

Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye 2003 - 2008
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye 2000 - 2003
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye 1994 - 1998
Ön Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Meslek Yüksekokulu, Elektrik Teknikerliği, Türkiye 1991 - 1993

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Magmatizma ve Jeodinamik Lisansüstü Bahar Okulu, TÜBİTAK, 2013
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Hamburg Üniversitesi, Mineraloji-Petroloji Enstitüsü, DAAD, 2006
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Volcanic Processes, Products and Successions, ODTÜ, 2001
Yabancı Dil, İngilizce Dil Eğitimi, Stanton School of English, London, 1999

Yaptığı Tezler

Doktora, Muğla (GB-Türkiye) üst manto peridotitleri ve ofiyolitik kromititlerinin petrolojileri: Mineral kimyası, ana oksit-iz element-NTE-PGE jeokimyası, PGE mineralojisi ve Re-Os izotop sistematikleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 2007
Yüksek Lisans, Ortaca (Muğla, GB Türkiye) yöresi kromititlerinin platin grubu elementler açısından incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 2003

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Mineraloji-Petrografi, Jeokronoloji, Mineraloji ve Kristalografi, Petrografi ve Petroloji, Petrojenez, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2010 - 2015
Diğer, Montanuniversitaet Leoben, Departmentapplied Geosciences And Geophysics, Mineralogy And Petrology, 2010 - 2010
Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2009 - 2010
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2000 - 2008

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2014 - 2016

Verdiği Dersler

Optik Mineraloji, Lisans, 2020 - 2021
Mineraloji, Lisans, 2019 - 2020
Optik Mineraloji, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
İngilizce Okuma Yazma, Lisans, 2014 - 2015
İş Hayatında İngilizce, Lisans, 2014 - 2015
Partial Melting Modeling of Upper Mantle, Doktora, 2014 - 2015
Mineraloji, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Mineraloji ve Petrografi (İng), Lisans, 2011 - 2012
Mineraloji ve Petrografi, Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012
Volkanoloji, Lisans, 2010 - 2011
Platin Grubu Element Jeokimyası, Doktora, 2010 - 2011
Mineraloji ve Petrografi, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011
Manto ve Ofiyolit Petrolojisi, Doktora, 2010 - 2011
Ofiyolitik Kromititler, Doktora, 2010 - 2011

Yönetilen Tezler

UYSAL İ., Kızılyüksek (Adana, Güney Türkiye) ofiyolitik kromititlerinin Petrolojisi, Yüksek Lisans, E.Avcı(Öğrenci), 2015
UYSAL İ., Pozantı-Karsantı ofiyolitinin (Adana, Güney Türkiye)petrolojisi: Üst mantodaki kısmi ergime ve ergiyik-peridotit etkileşim süreçlerinin tüm kayaç ve mineral kimyası üzerine etkileri, Yüksek Lisans, S.Saka(Öğrenci), 2013
UYSAL İ., Güneydoğu Türkiye ofiyolitik kromititlerinin petrojenezi: Kromit kimyası, plâtin grubu element jeokimyası ve mineralojisi, Yüksek Lisans, R.Melih(Öğrenci), 2013
UYSAL İ., Harmancık (Bursa) Yöresi Peridotik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, A.Dündar(Öğrenci), 2008

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Doktora Savunması, Zaragoza Üniversitesi, Temmuz, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Y. Lisans Tez Savunması, Ludwig-Maximilian Üniversitesi, Ağustos, 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

UYSAL İ., AYDİN F., ALMASHRAMAH Y., OĞUZ SAKA S., SAKA S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Göksun-Berit Ofiyoliti Manto Kayaçlarının Ergime Tarihçesi ve Metazomatizma Süreçleri (Kahramanmaraş-Güney Türkiye), 2020 - Devam Ediyor
Uysal İ., Ersoy E. Y. , Candan O., TÜBİTAK Projesi, Kuluncak ve Hekimhan (Malatya) Çevresindeki Geç Mesozoyik-Senozoyik Yaşlı Magmatik Kayaların Petrolojisi ve Orta-Doğu Anadolu’nun Tektonik Evrimi İçerisindeki Anlamı, 2020 - 2022
UYSAL İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aladağ Ofiyoliti (Adana, Güney Türkiye) Manto Peridotitlerinin Petrolojisi: Çok Evreli Kısmi Ergime ve Ergiyik-Peridotit Etkileşim Süreçlerinin Mineral ve Tüm Kayaç Jeokimyasal Modellemesi, 2014 - 2018
UYSAL İ., SAKA S., TÜBİTAK Projesi, Okyanus Ortası Sırt Ve Yitim Zonlarındaki Kısmi Ergime Ve Ergiyik-Peridotit Etkileşim Süreçlerinin Modellenmesi: Aladağ Ofiyoliti (Adana, Güney Türkiye), 2014 - 2017
Aydin F., Şen C., Dokuz A., Kandemir R., Sarı B., Uysal İ., TÜBİTAK Projesi, Kuzeydoğu Türkiye Geç Kretase Volkanizmasının Petrolojisi ve Kökeni: Doğu Pontidler Geç Mesozoyik jeodinamik evrimi için yeni bulgular, 2013 - 2016
UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Batı Anadolu Eosen-Oligosen Volkanizmasının Jeokimyasal Özellikleri, Petrolojisi Ve Jeodinamiği, 2013 - 2015
Karslı O., Aydin F., Uysal İ., Kandemir R., TÜBİTAK Projesi, Triyas (?) Yaşlı Sulu Ve Susuz Mafik Mineral Içerikli Gabroların Petrolojik Özellikleri, Gümüşhane-Bayburt Yöreleri, Kd Türkiye: Doğu Pontidlerin Geç Paleozoyik - Erken Mesozoyik Tektonomagmatik Evrimi Için Yeni Bulgular, 2012 - 2015
UYSAL İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kızıldağ Ofiyoliti (Hatay, Güney Türkiey) Mineral-Kayaç Kimyası ve Re-Os, Rb-Sr ve Sm-Nd İzotop Sistematikleri: Üst Manto Peridotitlerinde Ergime ve Ergiyik-Kayaç Etkileşim Süreçlerinin Modellenmesi, 2012 - 2014
UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Genişleme Ile Eş Yaşlı Eğrigöz Ve Koyunoba Granitoyidlerinde Gelişen Magma Süreçlerinin Ana-Eser Element Ve Nadir Toprak Element (Nte) Jeokimyası, Mineral Kimyası Ve Sr-Nd-Pb Izotopları Bakımından Incelenmesi, 2012 - 2013
SAKA S., UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Güney Türkiye Manto Peridotitleri ve Ofiyolitik Kromititlerinin Petrolojisi: Mineral ve Kayaç Kimyası, Platin Grubu Element (PGE) Jeokimyası ve Mineralojisi ve Re/Os-Izotop Bileşimleri, 2010 - 2013
UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Triyas Volkanitlerinin Petrolojik Özellikleri, Gümüşhane: Doğu Pontidlerin Geç Paleozoyik - Erken Mesozoyik Jeodinamik Evrimi Için Bulgular, 2010 - 2011
UYSAL İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Orhaneli (Bursa, KB-Türkiye) Ofiyolitik Kromititlerinin Platin Grubu Element (PGE) Jeokimyaları, Mineralojileri ve Re/Os-İzotop Sistematikleri: Petrolojik ve Ekonomik Açıdan Önemleri, 2009 - 2011
Karslı O., Aydin F., Uysal İ., Kandemir R., TÜBİTAK Projesi, Kalk-Alkalen Lamprofirlerin Petrojenezleri, Kd Türkiye: Doğu Pontidlerin Senozoyik Jeodinamik Evrimi İçin Yeni Bulgular, 2008 - 2010
UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Adakit Benzeri Porfirlerin Petrolojik Özellikleri, KD Türkiye: Doğu Pontidler'in Üst Kretase Sonrası Jeodinamik Modeli Için Yeni Bulgular, 2008 - 2010
ŞEN C., UYSAL İ., TÜBİTAK Projesi, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda Gelişmiş Kuvaterner Yaşlı Volkanik Kayaçların Kristalizasyon Şartları,Magma Dinamikleri ve Petrolojik Karakterleri: Kuzey Anadolu Fayı'nın Evrimine İlİşkin Bulgular, 2004 - 2006

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Ore and Energy Resource Geology, Yardımcı Editör, 2020 - Devam Ediyor
Journal of Asian Earth Sciences, Editör, 2018 - Devam Ediyor
Ore Geology Reviews, Yardımcı Editör, 2016 - Devam Ediyor
HELIYON, Yardımcı Editör, 2018 - 2020
Ore Geology Reviews, Özel Sayı Editörü, 2018 - 2020
Journal Of Asian Earth Sciences, Özel Sayı Editörü, 2018 - 2020

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

International Mineralogical Association, Commision on Ore Mineralogy, Üye, 2008 - Devam Ediyor
International Association on the Genesis of Ore Deposits, Üye, 2008 - Devam Ediyor
Jeoloji Mühendisleri Odası, Üye, 2012 - 2015

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2015
Mineralogy and Petrology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2015
Gondwana Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2015
Lithos, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2015
Lithos, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2014
Mineralogy and Petrology, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2014
Ore Geology Reviews, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2014
Geological Magazine, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2014
Journal of Geodynamics, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2014
Geologica Acta, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2014
Gondwana Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2014
Chemical Geology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2014
Canadian Mineralogist, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2014
Chemical Geology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2013
Mineralogical Mgazine, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2013
Solid Earth, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Lithos, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Ore Geology Reviews, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Geological Society of America, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Mineralogy and Petrology, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Geological Journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Island Arc, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Canadian Mineralogist, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2013
Gondwana Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
Geoscience Frontiers, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2012
Geologica Acta, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2012
Geological Journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2012
Chemie der Erde-Geochemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2012
TÜBİTAK Projesi, Nisan 2012
Lithos, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2012
Turkish Journal of Earth Sciences, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2012
Geologos, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2012
Turkish Journal of Earth Sciences, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2011
Türkiye Jeoloji Bültesni, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2011
TÜBİTAK Projesi, Mayıs 2011
Mineralogical Mgazine, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2011
Geologica Acta, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2011
Geological Journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2010
Eylül 2010
Ore Geology Reviews, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2010
Geological Magazine, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2010
Geologica Acta, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2010
Canadian Mineralogist, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2010
Turkish Journal of Earth Sciences, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2009
Ofioliti, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2008
Ofioliti, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2008
Canadian Mineralogist, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2008

Bilimsel Danışmanlıklar

Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2006 - 2008

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

European Geoscience Union General Assembly (EGU), Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2015
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Katılımcı, Jena, Almanya, 2014
European Geoscience Union General Assembly (EGU), Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2014
TÜBİTAK, Panelist, Ankara, Türkiye, 2014
Goldschmidt-2013, Katılımcı, Floransa, İtalya, 2013
European Geoscience Union General Assembly (EGU), Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2013
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2013
Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, Ankara, Türkiye, 2013
TÜBİTAK, Panelist, Ankara, Türkiye, 2013
International Earth Science Colloquim On The Aegean Region, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2012
Ludwig Maximilian Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, Almanya, 2012
V. Jeokimya Sempozyumu, Katılımcı, Denizli, Türkiye, 2012
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2012
Goldschmidt-2011, Katılımcı, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2011
Tectonic Crossroads, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2010
45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2010
11th Platinum Symposium, Katılımcı, Sudbury, Kanada, 2010
International Mineralogical Association, Katılımcı, Budapeşte, Macaristan, 2010
International Platinum Symposium, Oturum Başkanı, Kanada, 2010
IV. Jeokimya Sempozyumu, Katılımcı, Elazığ, Türkiye, 2010
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2010
European Geoscience Union General Assembly (EGU), Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2010
Goldschmidt-2009, Katılımcı, Davos, İsviçre, 2009
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Katılımcı, Halle, Almanya, 2009
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2009
European Geoscience Union, Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2009
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Katılımcı, Berlin, Almanya, 2008
33nd International Geology Symposium, Katılımcı, Oslo, Norveç, 2008
Granada Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, İspanya, 2008
27th Meeting of the Spanish Mineralogical Society, Katılımcı, Jaen, İspanya, 2007
9th SGA Meeting, Katılımcı, Dublin, İrlanda, 2007
Doldschmidt-2007, Katılımcı, Cologne, Almanya, 2007
6th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Katılımcı, Jordan, Ürdün, 2007
60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2007
European Geoscience Union, Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2007
II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Katılımcı, Bursa, Türkiye, 2006
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Katılımcı, Hannover, Almanya, 2006
30. Yıl Fikret Kurtman Sempozyumu, Katılımcı, Konya, Türkiye, 2006
European Geoscience Union, Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2006
International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2005
40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2005
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Katılımcı, Aachen, Almanya, 2005
10th International Platinum Symposium, Katılımcı, Oulu, Finlandiya, 2005
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Katılımcı, Karlsruhe, Almanya, 2004
32nd International Geology Symposium, Katılımcı, Florence, İtalya, 2004
5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Katılımcı, Thessaloniki, Yunanistan, 2004
57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2004
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Katılımcı, Bochum, Almanya, 2003
20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Katılımcı, Isparta, Türkiye, 2003
56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2003
Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Katılımcı, Hamburg, Almanya, 2002

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):1843
h-indeksi (WOS):23

Burslar

Erasmus, Avrupa Birliği Komisyonu, 2014 - Devam Ediyor
Erasmus, Avrupa Birliği Komisyonu, 2014 - Devam Ediyor
Erasmus, Avrupa Birliği Komisyonu, 2013 - Devam Ediyor
Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma, YÖK, 2009 - Devam Ediyor
Doktora bursu, Diğer Uluslararası Organizasyonlar, 2004 - Devam Ediyor

Ödüller

UYSAL İ., Araştırma/Makale Ödülü, Jeoloji Mühendisleri Odası, Haziran 2015
UYSAL İ., Lisanüstü Başarı Teşvik Ödülü, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2007
UYSAL İ., Ücretsiz Kayıt + 1250 Euro, 9th Biennial SGA Meeting, Ağustos 2007
UYSAL İ., Lisanüstü Başarı Teşvik Ödülü, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2006
UYSAL İ., Ücretsiz Kayıt + 800 $, 10th International Platinum Symposium, Ağustos 2005