Education Information

Education Information

 • 2002 - 2004 Expertise In Medicine

  Karadeniz Technical University, Hematoloji, Turkey

 • 1991 - 1996 Expertise In Medicine

  Karadeniz Technical University, İç Hastalıkları, Turkey

Dissertations

 • 2015 Expertise In Medicine

  CAPE’İN (KAFEİK ASİT FENETİL ESTER) LÖSEMİ HÜCRE SERİLERİNDEKİ İLAÇ DİRENCİNE ETKİSİ

  Karadeniz Technical University, İç Hastalıkları, Hematoloji

 • 2014 Expertise In Medicine

  EKSTRANODAL DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMALI HASTALARDA BCL-2/MYC EKSPRESYON BİRLİKTELİĞİNİN TEDAVİ YANITI VE PROGNOZA ETKİSİ

  Karadeniz Technical University, İç Hastalıkları, Hematoloji

 • 2012 Postgraduate

  MULTİPL MİYELOMDA TÜMÖR HÜCRE ANTİJENLERİ İLE YÜKLENMİŞ DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMASI

  Karadeniz Technical University, İç Hastalıkları, Hematoloji

 • 2012 Expertise In Medicine

  MULTİPL MİYELOMALI HASTALARDA PATOLOJİK KIRIK İLE OSTEOPROTEGERİN GEN MUTASYONU VE POLİMORFİZM İLİŞKİSİ

  Karadeniz Technical University, İç Hastalıkları, Hematoloji

 • 2010 Expertise In Medicine

  ST ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE FİBRİNOLİTİK TEDAVİ VE PRİMER PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN HASTALARDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Karadeniz Technical University, İç Hastalıkları, Hematoloji

 • 2009 Expertise In Medicine

  POLİSTEMİA VERA’LI HASTALARDA TROMBOELASTOGRAFİ, ANTİFİBRİNOLİTİK AKTİVİTE DEĞİŞİMLERİ VE BUNLARA TEDAVİNİN ETKİSİ

  Karadeniz Technical University, İç Hastalıkları, Hematoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English