End-of-life Li-ion battery management integration and technology evaluation (ELiMINATE) ( Atık Li-iyon pil yönetimi, entegrasyonu ve teknolojilerin değerlendirilmesi)


Yazıcı E. Y. (Executive), Deveci H., Celep O.

EU Supported Other Project, 2021 - 2024

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: September 2021
  • End Date: September 2024

Project Abstract

End-of-life Li-ion battery management integration and technology evaluation

Hydrometallurgical processes will play an increasingly important role in processing of end-of-life (EoL) lithium ion batteries (LIBs) given its potential advantages compared to pyrometallurgical processes and the expected increase in generation of EoL LIBs with the growth of electric vehicle fleets. Although there are examples of commercial hydrometallurgical EoL LIBs processing facilities, increasingly stringent environmental legislation and requirements for more efficient processing require rigorous evaluation of alternative hydrometallurgical processes. The objective of ELiMINATE is to evaluate different alternative hydrometallurgical processes relying on a combination of alternative leaching reagents, alternative pre-treatment steps combined with hydrometallurgy, and/or novel solution purification technologies. The suite of processes to be evaluated will consist of existing technologies for which process performance data are available, as well as two novel technologies for which processing data will be generated as part of this project. The evaluation of the technologies will be done through: 1) market analyses and business case development to understand appropriate value chain integration strategies for different technologies; 2) life cycle assessment to compare the environmental impact of different technologies and to identify requirements for further technical development/improvement; and 3) material flow analyses and reverse logistics optimisation to improve resource efficiency of the lithium-ion battery recycling industry The project will deliver an implementation framework to advise on the best way forward in terms of establishing local end-of-life lithium-ion battery treatment facilities. It is anticipated that the outcome of the project will allow improved handling and management of EoL LIBs, reducing the environmental impact associated with the transport and disposal of EoL LIBs, as well as allowing for the local valorisation of LIBs.


 Atık Li-iyon pil yönetimi, entegrasyonu ve teknolojilerin değerlendirilmesi

Hidrometalujik prosesler pirometalurjik prosesler ile karşılaştırıldığında potansiyel avantajlara sahip olduğu için atık Li-iyon pillerin geri dönüşümünde gittikçe artan önemde rol oynayacaktır. Elektrikli araç üretiminin büyümesi ile atık Li-iyon pili miktarının artması beklenmektedir. Endüstriyel ölçekte hidrometalurjik proseslerle atık Li-iyon pili işleyen tesisler bulunmasına rağmen gittikçe daha zorlayıcı hale gelen çevresel mevzuat ve daha etkin proseslere duyulan ihtiyaç alternatif hidrometalurjik proseslerin yoğun olarak araştırılmasını gerekli kılmaktadır. EliMINATE projesinin amacı alternatif liç reaktiflerinin kullanıldığı farklı alternatif hidrometalurjik proseslerin, alternatif ön işlem aşamalarının hidrometalurjik süreçler birlikte kullanılmasının ve/veya yeni çözelti saflaştırma teknolojilerinin araştırılması ve değerlendirilmesidir. Değerlendirilecek prosesler proses performans verileri mevcut olan ve ayrıca bu proje kapsamıında proses verileri elde edilecek iki yeni teknolojiyi kapsamaktadır. Bu teknolojilerin değerlendirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilecektir: 1) farklı teknolojiler için uygun değer zinciri entegrasyon stratejilerinin belirlenmesi amacıyla pazar analizi ve iş geliştirme çalışmaları; 2) farklı teknolojilerin çevresel etki değerlendirmelerinin karşılaştırılması için yaşam döngüsü analizi ve 3) kaynak verimliliğini artırmak amacıyla Li-iyon pili geri dönüşümü endüstrisinin malzeme akış analizi ve ters lojistik optimizasyonu. Proje yerel atık Li-iyon pili işleme tesislerinin kurulmasını sağlamak için en iyi çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir. Proje çıktılarının atık Li-iyon pillerin işleme ve yönetimini geliştirmesi, atık pillerin nakliye ve bertarafına bağlı çevresel etkisinin azaltılması ve Li-iyon pillerin yerel ölçekte değerlendirilmesini sağlayacağı öngörülmektedir.