Sulu çözeltilerden arsenik uzaklaştırmak için çift tabakalı hidroksitlerin kullanımı


Türk T. (Executive) , Alp İ. , Boyraz T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: February 2020

Project Abstract

Bu projede; sulardan arsenik uzaklaştırmada etkili yüksek yüzey alanlı bir adsorbanın geliştirilmesi ve karakterizasyonu hedeflenmiştir. Bu amaçla çift tabakalı hidroksit (ÇTH) olarak bilinen FeHT’nin yapısı üzerine sentez yöntemlerinin etkisi araştırılmıştır. Adsorban sentez yönteminin FeHT’nin özgül yüzey alanı değerini önemli derecede etkilediği görülmüştür. En uygun sentez uygulamasında 97 m2/gr yüzey alanı elde edilmiştir. Üretilen adsorbanın karakterizasyonu sonucunda çift tabakalı hidroksit yapısıyla uyumlu olduğu belirlenmiştir. FeHT ile yapılan adsorpsiyon çalışmalarında As(V) için 2 gr/L ve As(III) için 6 gr/L adsorban kullanılarak 1000 µg/L arsenik içeren çözeltilerin As konsantrasyonu sırasıyla 10 ve 50 µg/L altına indirilmiştir. Adsorpsiyon üzerine başlangıç pH değerinin etkisinin sınırlı olduğu ve arsenik adsorpsiyonunun yalancı ikinci derece kinetik modele uygun olarak nispeten kısa zamanda gerçekleştiği görülmüştür. Denge izoterm çalışmalarında da deneysel verilerin Freundlich izotermi ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Desorpsiyon reaktifi olarak NaOH kullanıldığında, arsenat (As(V)) ve arsenit (As(III)) desorpsiyon verimleri sırasıyla %74,1 ve %18,3 olmuştur. KH2PO4 kullanıldığında ise bu değerler sırasıyla %82,9 ve %49,2 olmuştur.  Ancak adsorbanın tekrar kullanılabilirliğinin araştırılması amacıyla yapılan rejenerasyon testlerinde desorpsiyon reaktifi olarak NaOH kullanılması durumunda adsorbanın tekrarlı kullanımının mümkün olduğu tespit edilmiştir.