A rare late complication after radical gastrectomy: Retrograde Jejuno-Jejunal Intussusception


Creative Commons License

Kodalak T. A., Küçükaslan H., Alkaş B., Gündoğdu A., Güner A.

I.Uluslarası Türk Mide Kanseri Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2022, pp.8-9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8-9
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Radikal gastrektomi sonrası nadir görülen bir geç dönem komplikasyon: Retrograd Jejuno-Jejunal İnvajinasyon

Taha Anıl Kodalak, Hakan Küçükaslan, Bilal Alkaş, Adnan Gündoğdu, Ali Güner

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş

İnvajinasyon proksimaldeki barsak segmentinin distal segment içerisine girmesi ile karakterize bir klinik tablodur. Erişkin grupta önde gelen nedenler arasında meckel divertikülü, malignite, geçirilmiş cerrahi bulunmaktadır. Bu sunumda dört yıl önce Siewert tip III özofagogastrik bileşke tümörü nedeniyle genişletilmiş total gastrekomi, D2 lenf nodu diseksiyonu ve Roux-en-Y özofagojejunostomi yapılan hastada jejuno-jejunostomi anastomozun hemen distalinde gelişen retrograd jejuno-jejunal invajinasyon vakasının sunulması amaçlanmıştır.

Olgu sunumu

Kanlı kusma nedeniyle acil servise başvuran 61 yaşındaki erkek hasta gastrointestinal sistem kanaması ön tanısı ile tarafımıza konsulte edildi. Özgeçmişinde dört yıl önce (Mayıs 2018) Siewert tip III özofagogastrik bileşke tümörü nedeniyle genişletilmiş total gastrektomi ameliyatı öyküsü mevcuttu (pT3N2M0, 6/46 LN, margin (-)). Üç kür adjuvan XELOX alan hastada radyoterapi öyküsü yoktu.

Kan basıncı 116/92 mmHg, nabzı 58 atım/dk ve hastaneye başvuru hemoglobini 12,3 g/dL olan hastanın fizik muayenesinde rektal tuşede normal gaita bulaşı olup karın muayenesi doğal idi. Yapılan endoskopide kanama odağı görülmedi. Özofago-jejunal ve jejuno-jejunal anastomozda patoloji saptanmadı, barsak lümeni içerisinde iskemiye bağlı olduğu düşünülen nekrotik sıvı görüldü (Resim-1a,b). Tüm abdomen bilgisayarlı tomografisinde sol üst kadranda mezenterde girdap işareti ve komşuluğunda iç içe geçmiş ince barsak saptanması üzerine invajinasyon öntanısı ile cerrahi tedavi kararı alındı (Resim-2a,b). Ameliyatta jejuno-jejunal anastomozun 20 cm distalinde invajine olmuş barsak segmentleri saptandı (Resim-3a). İnvajine segment açıldığında yaklaşık 30 cm’lik barsak segmentinin distalden proksimale invajine olduğu ve tamamının nekroze olduğu görüldü (Resim-3b). Nekroze barsak segmenti rezeke edilip yan-yan jejuno-jejunostomi uygulandı. Patolojik incelemede malignite lehine bulguya rastlanmayıp iskemik değişiklikler izlendi. Postoperatif ek problem gelişmeyen hasta 7.günde taburcu edildi.

Tartışma ve Sonuç

Literatürde gastrektomi sonrası anastomozla ilgili komplikasyonlar arasında darlık, tıkanıklık, afferent ve efferent loop sendromlarının yanı sıra invajinasyon da bildirilmiştir. İnvajinasyon olguları çoğunlukla gastrojejunal anastomozda (jejunogastrik invajinasyon) olup mide cerrahisi sonrası jejuno-jejunal anastomozda retrograd invajinasyon bildirilen olgular nadirdir. İnvajinasyon olguları atipik klinik bulgularıyla başvurduğundan gastrektomi öyküsü olan hastaların acile başvurularında akılda bulundurulmalıdır.