Okul Türü, Akademik Başarı ve Sosyo-Demografik Faktörlerin Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


Turan Kurtaran A., Ünsal Ü., Koca A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.33, pp.213-230, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The exam is a critical assessment system in all areas of education, and it creates pressure on students and causes test anxiety. Anxiety can negatively affect students' academic achievement. In this study, it was aimed to examine the test anxiety levels of the senior students of Gazi Anadolu, Trabzon Science, Atatürk Vocational and Technical Anatolian, and Mahmut Celaleddin Ökten Anatolian Imam Hatip High Schools in Ortahisar district of Trabzon province, according to their school type, academic achievement, and sociodemographic characteristics. The “Exam Anxiety Inventory” and “Personal Information Form” were used to assess students’ anxiety. Used tests are descriptive statistics, Mann-Whitney U, Chi-Square tests, correlation and regression analysis, and confirmatory factor analysis. According to the findings, the scores of Science High School students in affectivity and total anxiety, and Anatolian High School students in delusional dimension are higher Compared to male students, female students participating in the study; students with two siblings, students with less/more siblings; students who evaluated their school success as "low" had higher anxiety levels than students who evaluated their school success as "medium"/"high.” In anxiety and its sub-dimensions, there was a weak negative correlation with the variables of gender, number of siblings, and number of children. In contrast, a weak positive correlation was found with the success level variable

Sınav eğitimin her alanında zorunlu bir değerlendirme sistemidir. Bu zorunluluk öğrencilerde baskı oluşturarak sınav kaygısına sebep olmaktadır. Oluşan kaygı öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada Trabzon ili Ortahisar ilçesinde bulunan Gazi Anadolu, Trabzon Fen, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu ve Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Liselerinin son sınıf öğrencilerinin okul türü, akademik başarı ve sosyo-demografik özelliklerine göre sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya gönüllü 333 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin kaygılarını değerlendirebilmek amacıyla “Sınav Kaygısı Envanteri” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Analizlerde SPSS-23 programı kullanılmıştır. Kullanılan testler tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U ve Ki-Kare testleridir. Araştırmanın bulgularına göre; duyuşsallık ve toplam kaygı boyutunda fen lisesi öğrencilerinin, kuruntu boyutunda anadolu lisesi öğrencilerinin puanları daha yüksektir. Çalışmaya katılan kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre; 2 kardeşe sahip öğrencilerin daha az/daha fazla kardeşe sahip öğrencilere göre; okul başarısını “düşük” olarak değerlendiren öğrencilerin “orta”/“yüksek” olarak değerlendiren öğrencilere göre kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bulgular ilgili literatüre dayanılarak tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.