Resilience Psychoeducation Program for Sıngle-Parent Mothers


Creative Commons License

Ülken E., ODACI H.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.35, no.2, pp.227-251, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.33417/tsh.1287235
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.227-251
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study aimed to examine the effects of resilience psychoeducation program on single-parent mothers’ resilience, life satisfaction and hope. The experimental and control group of the research consists of 32 single-parent mothers (Ẋ=41.53, SD=5.41) living in Trabzon province. Personal information form, Brief Resilience Scale, Adults Life Satisfaction Scale and Dispositional Hope Scale were used as data collection tools in the study. In this study, pretest-posttest control group design was applied. Analysis of the obtained data used statistical analyses such as the independent groups t-test and two-factor analysis of variance. The results obtained in the research showed that the resilience psychoeducation program had a significant effect on resilience, life satisfaction and hope in single-parent mothers. In addition, the research results show that the psychological resilience, life satisfaction and hope level post-test score averages of single parent mothers who participated in the psychological resilience psycho- education program were higher than the control group.
Bu çalışmada psikolojik sağlamlık psiko-eğitim programının tek ebeveyn annelerin psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu ve umut düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada ön test-son test kontrol gruplu desen uygulanmıştır. Araştırmanın deney ve kontrol gurubu Trabzon ilinde yaşayan 32 tek ebeveyn anneden (Ẋ= 41.53, SS=5.41) oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ), Yetişkin Yaşam Doyumu Ölçeği (YYDÖ) ve Sürekli Umut Ölçeği (SUÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, iki faktörlü varyans analizi gibi istatistiksel analizlerden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları psikolojik sağlamlık psiko-eğitim programının tek ebeveyn annelerin psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu ve umut düzeylerinin yükselmesinde anlamlı etkisinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma sonuçları psikolojik sağlamlık psiko-eğitim programına katılan tek ebeveyn annelerin psikolojik sağlamlık, yaşam doyumu ve umut düzeyi son test puan ortalamalarının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu yönündedir.