ONCOPLASTIC SURGERY DUE TO BREAST CANCER: OUR SUPEROMEDIAL PEDICAL EXPERIENCES


Akbaş A., Kodalak T. A., Eyüboğlu K.

1. Uluslararası 4. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.108-112

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.108-112
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract.

Breast cancer treatment has become more effective due to advances in early detection and screening methods. Breast cancer-related deaths have decreased and life expectancy has increased. The role of surgical treatment of breast cancer has also changed. While radical surgical methods like organ amputation were previously used, oncoplastic breast cancer surgery is now preferred with a multidisciplinary approach. In this study, data from 9 patients who underwent breast-conserving surgery with a superomedial pedicle flap were examined. All patients were preoperatively marked on the mass, intraoperative surgical margins were determined by studying frozen sections, and a second surgery was not performed due to positive surgical margins. Breast-conserving surgery was performed on all patients using a superomedial pedicle flap. No complications such as bleeding, flap necrosis, wound dehiscence were observed in the postoperative period. While the volume of breast tissue excised in patients who underwent oncoplastic surgery was higher than in those who underwent breast-conserving surgery, positive surgical margins decreased, and the need for re- excision decreased. This approach allows for better cosmetic outcomes without compromising oncological principles and preserves the patient's psychological well-being.

Keywords: Superomedial pedicle, Oncoplastic surgery, Breast cancer

Özet

SS37

MEME KANSERİ NEDENİ İLE ONKOPLASTİK CERRAHİ: SUPEROMEDİAL PEDİKÜL DENEYİMLERİMİZ

ONCOPLASTIC SURGERY DUE TO BREAST CANCER: OUR SUPEROMEDIAL PEDICAL EXPERIENCES

Ahmet AKBAŞ, Taha Anıl KODALAK, Kayahan EYÜBOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon, Türkiye

Meme kanseri tedavisi, erken teşhis ve tarama yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde daha etkili hale gelmiştir. Meme kanserine bağlı ölümler azalmış ve beklenen yaşam süresi artmıştır. Meme kanseri tedavisinde cerrahinin rolü de değişmiştir. Eskiden organ ampütasyonu gibi radikal cerrahi yöntemler kullanılırken, bugün multidisipliner bir yaklaşımla onkoplastik meme kanseri cerrahisi tercih edilmektedir. Bu çalışmada, superomedial pedikül ile flep uygulanarak meme koruyucu cerrahi yapılan 9 hastanın verileri incelenmiştir. Tüm hastalara ameliyat öncesi kitle üzerine işaretleme yapılmış, intraoperatif cerrahi sınırlar frozen çalışılarak belirlenmiş ve cerrahi sınır pozitifliği nedeniyle ikinci bir cerrahi uygulanmamıştır. Hastaların tamamında superomedial pedikül ile flep hazırlanarak meme koruyucu cerrahi uygulanmıştır. Hastalarda postoperatif dönemde kanama, flep nekrozu, yara yeri ayrışması gibi komplikasyonlar görülmemiştir. Onkoplastik cerrahi yapılan hastalarda memeden eksize edilen volüm meme koruyucu cerrahi yapılan hastalara göre daha fazla olmakla birlikte, cerrahi sınır pozitiflikleri azalmakta ve re-eksizyon ihtiyacı azalmaktadır. Bu yaklaşım, onkolojik ilkelerden taviz vermeden daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesine ve hastanın psikolojik iyilik halinin korunmasına olanak sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Superomedial pedikül, Onkoplastik cerrahi, Meme kanseri