THE RELATIONSHIP OF CLINICAL, RADIOLOGICAL AND HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS AND PATHOLOGICAL COMPLETE RESPONSE AFTER NEOADJUVAN CHEMOTHERAPY IN BREAST CANCER


Creative Commons License

Gündoğdu A., Uluşahin M., Kodalak T. A., Aydın Mungan S., Kul S., Kazaz S. N., ...More

1. Uluslararası 4. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.58-64

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58-64
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

THE RELATIONSHIP OF CLINICAL, RADIOLOGICAL AND HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS AND PATHOLOGICAL COMPLETE RESPONSE AFTER NEOADJUVAN CHEMOTHERAPY IN BREAST CANCER

Adnan GUNDOGDU1 , Mehmet ULUSAHIN1 , Taha Anil KODALAK1 , Sevdegul Aydin MUNGAN2 , Sibel KUL3 , Seher Nazli KAZAZ4 , Serdar TURKYILMAZ5 , Ali GUNER1

1Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine,Department of General Surgery, Trabzon/Turkey

2Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine,Departmant of Pathology, Trabzon/Turkey

3Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine,Departmant of Radiology, Trabzon/Turkey

4Medical Park Trabzon Karadeniz Hospital, Department of Medical Oncology, Trabzon/Turkey

5Medical Park Trabzon Karadeniz Hospital, Department of General Surgery, Trabzon/Turkey

Abstract: The aim of this study was to identify clinical and pathological factors affecting pathological complete response (pCR) in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy (NAC). All patients operated on at our institution between July 2016 and October 2021 were retrospectively evaluated. Patients aged 18 years and older diagnosed with invasive breast cancer who received NAC prior to surgery were included as the study population. The absence of residual disease in the breast and the absence of disease in axillary lymph nodes were defined as pCR (ypT0/is ypN0). The relationship between clinical, radiological, and pathological data and pCR was analyzed. A total of 119 patients were included in the analysis. pCR was observed in 33 (27.7%) patients. A complete response in the primary breast tissue was observed in 43 (36.1%) patients. In the multivariable regression analysis, the molecular subtype was identified as the only statistically significant risk factor. pCR rates were found to be 8.7% in the luminal-A group, 10.8% in the luminal-B group, 42.4% in the luminal-B Her2 positive group, 54.5% in the Her2 positive group, and 46.7% in the triple-negative group. In this study, the molecular subtype of the tumor was determined to be the most important predictor of NAC response. While high pCR was observed in HER2 positive and triple-negative cases, pCR rates were found to be lower in luminal-A and luminalB tumors.

Keywords: Breast cancer, Neoadjuvant chemotherapy, Pathological complete response 

SS11

MEME KANSERİNDE NEOADJUVAN KEMOTERAPİ SONRASI PATOLOJİK TAM YANIT İLE KLİNİK, RADYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ

Adnan GÜNDOĞDU1 , Mehmet ULUŞAHİN1 , Taha Anıl KODALAK1 , Sevdegül AYDIN MUNGAN2 , Sibel KUL3 , Seher Nazlı KAZAZ4 , Serdar TÜRKYILMAZ5 , Ali GÜNER1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi/Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

2Karadeniz Teknik Üniversitesi/Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

3Karadeniz Teknik Üniversitesi/Radyoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye

4Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi/Medikal Onkoloji Bölümü, Trabzon, Türkiye

5Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi/Genel Cerrahi Bölümü, Trabzon, Türkiye

Özet: Çalışmanın amacı neoadjuvan kemoterapi (NAK) alan meme kanserli hastaların patolojik tam yanıt (pCR) üzerine etki eden klinik ve patolojik faktörleri belirlemektir. Temmuz 2016-Ekim 2021 tarihleri arasında kurumumuzda opere edilen tüm hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalardan 18 yaş üstü invaziv meme kanseri tanısı olan, cerrahi öncesi NAK alan hastalar çalışma popülasyonu olarak belirlendi. Memede rezidü hastalık olmaması ve aksiller lenf nodlarında hastalık olmaması, pCR olarak tanımlandı (ypT0/is ypN0). Klinik, radyolojik, patolojik verileri ile pCR arasındaki ilişki analiz edildi. Toplam 119 hasta analize dahil edilmiştir. Hastaların 33’ünde (%27.7) pCR izlendi. Toplam 43 (%36.1) hastada primer meme dokusunda tam yanıt izlendi. Multivariable regresyon analizinde istatistiksel anlamlı tek risk faktörü olarak moleküler alt tip saptandı. pCR oranlarının luminal-A grupta %8.7, luminal-B grupta %10.8, luminal-B Her2 pozitif grupta %42.4, Her2 pozitif grupta %54.5 ve triple negatif grupta %46.7 olduğu görüldü. Bu çalışmada NAK yanıtı için en önemli belirleyicinin, tümörün moleküler alt tipi olduğu saptandı. HER2 pozitif ve triple negatif olgularda yüksek pCR gözlenirken, luminal-A ve luminal-B tümörlerde pCR oranları daha düşük saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Neoadjuvan kemoterapi, Patolojik tam yanıt