Komplet malign barsak obstrüksiyonlarında palyatif cerrahi sonuçlarımız


Kodalak T. A., Eyüboğlu K., Akbaş A.

II. ULUSLARARASI TÜRK KOLOREKTAL CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2023, pp.61-62

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-62
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Malign barsak obstrüksiyonu (MBO), malign tümörlerin intraabdominal metastazları nedeniyle gastrointestinal sistemin tıkanmasıdır. En sık over, kolorektal ve mide kanserlerine bağlı olarak meydana gelir. Beklenen yaşam süresi kısa olduğundan semptomatik veya palyatif cerrahi tedavi yaklaşımı tartışmalıdır. Çalışmada komplet MBO gelişen hastalarda palyatif cerrahinin etkinliği araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1 Ocak– 31 Aralık 2022 tarihleri arasında komplet MBO nedeniyle opere edilen 15 hasta, yaş, cinsiyet, klinik semptomlar, bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları (asit, peritoneal tutulum, visseral organ metastazı, tıkanıklık düzeyi), nazogastrik tüpün (NGT) çıkarılması, postoperatif dönemde oral alımı, hastanede kalış süresi ve postoperatif 30 günlük mortalite açısından incelendi. Veriler hastaların elektronik dosyalarından elde edildi.

Bulgular: Hastaların median yaşı 67+/-1,9 (48-76), %53’ü kadın (8) ve %47’si (7) erkekti. Obstrüksiyonlar kolon (%47), ileum (%33) ve duodenum’daydı (%27). İki hastada multipl lokalizasyonda obstrüksiyon mevcuttu. BT incelemesinde %47’sinde asit, %40’ında peritoneal karsinomatozis, %40’ında visseral organ tutulumu vardı. Primer tümör %27 (4) hastada çıkartılırken, %60 (9) hastada palyatif cerrahi uygulandı. Dört hastaya uç kolostomi, bir hastaya jejunostomi, üç hastaya loop ileostomi ve bir hastaya uç ileostomi açıldı. NGT ortalama postoperatif üçüncü günde çekilerek rejim başlandı (Tablo-1).

Hastanede kalış süresi ortalama 9,8 gün (1-26), postoperatif 30 günlük mortalite %27 olarak hesaplandı.

Sonuç: Komplet MBO gelişen hastalarda ağızdan beslenememe ve kusma hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Parenteral mayi, nazogastrik dekompresyon ve ilaçlar medikal takip için önemli olsa da tedavi için yetersizdir. Komplet MBO gelişen hastalarda postoperatif mortalite ve komplikasyon oranının yüksekliği, cerrahiden sağlanacak yararın sınırlılığı gibi nedenlerden dolayı cerrah ve hasta yakınları palyatif cerrahi konusunda çekimser kalabilmektedir.

Oysa komplet MBO gelişen hastalarda palyatif cerrahi ile NGT çıkarılıp kusma önlenebilir, oral alımın sağlanması ile de hastanın yaşam kalitesinin artırılması sağlanılabilir.

Sonuç olarak komplet MBO gelişen hastalarda palyatif cerrahi tedavinin fayda ve riskleri, hasta ve yakınlarına detaylı anlatılmalı, palyatif bakım uzmanları ve onkologlarla multidisipliner değerlendirmenin ardından karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Malign barsak obstrüksiyonu, palyatif cerrahi