Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitim Programı’nın 60-72 aylık çocukların bilim öğrenmelerine etkisi


YURT Ö., Ömeroğlu E.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.135-158, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this research aimed to determine the effect of Inquiry Based Science Education Program on supporting science learning for 60-72 months old children in preschool education. The study group consists of a total of 46 children, 23 of which are in test group in randomly selected schools and 23 of which are in control group. In this study, pre-test and post-test, quasi-experimental design with control group were utilized, General Information Form was used to gather information about parents and children, and the Science Learning Assesment Test was used to determine that children learn science. Inquiry Based Science Education Program developed by the researcher was applied to the children in the experiment group for three days a week during a total of 12 weeks. In order to determine the permanency of the test, Science Learning Assesment Test was re-applied to the children in the experiment group 4 weeks after the completion of the education program. T test for independent samples and t test for related samples were utilized in order to present the effect of Inquiry Based Science Education Program. There was a significant difference in favour of the experiment group between the total and sub-scores of the children in experiment and control groups from the Science Learning Assesment Test and its subtest (p<0.01). As a result of the test on the permanency of the education program, it was concluded that the effect of the education program continued (p>.05). In view of these findings, suggestions were provided for researchers and educators so that they can enhance the science learning of the preschool children. 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların bilim 
öğrenmelerinin desteklenmesinde Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitim Programı’nın 
etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu tesadüfi örnekleme 
yöntemiyle belirlenen okula devam eden deney grubu için 23, kontrol grubu için 23 
çocuk olmak üzere toplam 46 çocuk oluşturmuştur. Ön ve son test kontrol gruplu yarı 
deneysel desenin kullanıldığı çalışmada, çocuklar ve anne babaları hakkında bilgi 
toplamak amacıyla Genel Bilgi Formu, çocukların bilim öğrenmelerini belirlemek 
amacıyla ise Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi kullanılmıştır. Araştırmacı 
tarafından hazırlanmış olan Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitim Programı, deney 
grubunda yer alan çocuklara on iki hafta boyunca haftada üç gün uygulanmıştır. 
Eğitimin kalıcılığını tespit etmek amacıyla, eğitim programı tamamlandıktan dört 
hafta sonra deney grubunda yer alan çocuklara Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme 
Testi tekrar uygulanmıştır. Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitim Programı’nın etkisini 
ortaya koymak amacıyla bağımsız örneklemler için t testi ve ilişkili örneklemler için t 
testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların Bilim Öğrenmeyi 
Değerlendirme Testi toplamından ve alt testlerinden aldıkları puanlar arasında deney 
grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p<.001). Eğitim programının kalıcılığına 
ilişkin yapılan kalıcılık testi sonucunda, eğitim programının etkisinin devam ettiği 
saptanmıştır (p>.05). Bu bulgular ışığında, okul öncesi dönem çocuklarının bilim 
öğrenmelerini geliştirmek amacıyla araştırmacılara ve eğitimcilere yönelik öneriler 
sunulmuştur.