Effect of Obesity on Cognitive Functions in Elderly People


Usta O., Ardıç C.

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE, vol.9, no.1, pp.1-8, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: We aimed to evaluate effect of obesity on cognitive functions in 65 years and older patients. Methods: This study was conducted in the Recep Tayyip Erdogan University Family Medicine outpatient clinic between November 2018 and January 2019. 65 years and older 83 voluntary patients were included in our study. All participants evaluated by a survey for their socio-demographic characteristics, Standardized Mini Mental Examination Test and Rey Auditory and Verbal Learning Test. Statistical comparison was made between patients’ body mass indexes and their test scores. Results: Mini Mental Test total score was statistically higher in men. Besides that, working patients had higher Mini Mental Test total score compared to retired patients and housewives. As participants’ waist circumference and body mass index increase, their Mini Mental Test language scores were decreasing. Conclusions: We found that as body mass index increases, Mini Mental Test language scores were significantly decreasing. In literature there are studies that suggesting obesity is related to decline in cognitive functions, but there are also studies that suggesting obesity has protective effect for cognitive decline. More comprehensive prospective studies are required for clearer results. Keywords: geriatrics, obesity, cognitive dysfunction

Amaç: Çalışmamızda 65 yaş üstü hastalarda obezitenin kognitif fonksiyonlara etkisini incelemeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmamız 2018 yılı Kasım ayı ile 2019 yılı Ocak ayı arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniği’nde yürütülmüştür. Çalışmaya gönüllülük esasına göre 65 yaş ve üzeri 83 hasta dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara araştırmacılar tarafından oluşturulmuş sosyodemografik özelliklere yönelik bir anket ile kognitif fonksiyonları değerlendirmeye yönelik Mini Mental Durum Değerlendirme Testi ve Rey İşitsel Sözel Öğrenme Testi uygulandı. Değerlendirme hastaların hesaplanan vücut kitle indeksleri ile testlerden aldıkları skorlar arasında yapılmıştır. Bulgular: Erkeklerde Mini Mental Test toplam skoru istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek tespit edildi. Ayrıca ev hanımları ve emeklilere kıyasla çalışanlarda da Mini Mental Test toplam skor anlamlı olarak yüksek bulundu. Katılımcıların bel çevresi ve vücut kitle indeksleri arttıkça Mini Mental Test lisan skorlarının azaldığı saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda vücut kitle indeksi arttıkça Mini Mental Test lisan skorunun anlamlı olarak azaldığı, Mini Mental Test toplam skorunun da azaldığı fakat bu ilişkinin anlamlı olmadığı görülmüştür. Literatürde obezitenin bilişsel fonksiyonlarda düşmeyle ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar olduğu gibi, bilişsel fonksiyonlarda bozulmadan koruyucu etkisi olduğunu söyleyen çalışmalar da mevcuttur. Daha net sonuçlara ulaşmak için daha kapsamlı prospektif çalışmaların yapılması gereklidir. Anahtar kelimeler: geriatri, obezite, bilişsel disfonksiyon