Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


GEREKAN B., PEHLİVAN A.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.XII, pp.29-54, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study, to determine the factors affecting the job satisfaction of public internal auditors and to determine whether these factors include some differences in terms of the some features of internal auditors or not. A questionnaire prepared for this purpose was applied to public internal auditors working in different public institutions. According to the results of the study, there have been five factors affecting the public internal auditors job satisfaction; “Institution and relations with superiors”, “environment of working and characteristic of job”, “fee”, “fatigue and stress”, “adequacy of opportunities and being concerned with employee”. It has been examined to learn whether there have been differences by means of public auditors participation in these factors found out in terms of sex, marital status, job experience and education level or not. Only in terms of gender and age groups there have been significant, statistical differences about public internal auditors participation to “fee” factor.

Bu çalışmanın amacı; kamu iç denetim elemanlarının iş tatminlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin iç denetçilerin bazı özellikleri açısından farklılık içerip içermediğinin belirlenmesidir. Bu amaçla hazırlanan anket soruları ülkemizin çeşitli kamu kurumlarında görev yapan kamu iç denetim elemanlarına uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; kamu iç denetçilerinin iş tatmin düzeylerini etkileyen; “Çalışılan Kurum ve Amirlerle İlişkiler”, “Çalışma Ortamı ve İşin Niteliği”, “Ücret”, “Yorgunluk ve Stres”,  “Olanakların Yeterliliği ve Çalışanlara Karşı İlgi” olmak üzere toplam beş faktör bulunmuştur. Bulunan bu faktörlere kamu iç denetçilerinin; cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki tecrübe ve eğitim düzeyleri açısından katılımlarında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Yalnızca cinsiyet ve yaş grupları açısından kamu iç denetçilerinin “ücret” faktörüne katılımlarında istatistikî olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.