İntihâl mi Mahlas Değişikliği mi? Zihnî ve Zîver Divanları Üzerinde Bir İnceleme


KAÇAR M.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.3, pp.1536-1542, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As the one of the literary terms, plagiarism is that someone steal else’s poems or works. This stuation frequently encountered in the past. At the Zîver and Zihnî’s Divans, the poets of the eighteenth century, an interesting stuation is observed. All poetry of Zîver’s Divan are in Zihnî’s Divan. İn this study, this stuation will be examined  whether plagiarism or pseudonym change.

Edebiyat terimi olarak İntihâl birinin yazısını veya şiirini kendisinin gibi göstermektir. Divan şairleri arasında da başkalarının şiirlerinin tümünü veya bir kısmını aynen alarak kendisininki gibi gösterenler olmuştur. 18. yüzyıl şairlerinden Zîver Ahmet Efendi ile Keşanlı Zihnî divanları incelendiğinde ilginç bir husus göze çarpmaktadır: Zîver Divanı’ndaki tüm şiirler, mahlas kısımları ve bazı gazellerdeki birkaç beytin eksik-fazla olması durumu dışında Zihnî Divanı’ndakilerin aynısıdır. Çalışmamızda bunun bir intihâl mi yoksa mahlas değişikliğinin bir sonucu mu olduğu sorusuna cevap aranmaktadır.