Investigation of Parameter Invariance in Two-Parameter Item Response Theory Model


Hasançebi B., Terzi Y., Küçük Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.438-444, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

When the measurement theory is examined, it is possible to come across two theories. The first of these is Classical Test Theory and the other is Item Response Theory.There are many features that distinguish Item Response Theoryfrom Classical Test Theory.One of these is the parameter invariance feature. When the literature is examined, it is seen that the invariance feature is still the subject of debate.Based on this information, in this study, the final exam data of Karadeniz Technical University Statistics and Computer Science Department Object Oriented Programming course were examined. The exam consists of 23 items and was applied to all students who took the course. Before starting the analyzes, it was determined that the model supported by the data was the Two Parameter Item Response TheoryModel. When examining the invariance property of the item parameters, the participants were subdivided according to gender and the number of times they took the course. For the personparameters, the items were dividedaccording to difficulty and discrimination indexes. The response vector for each subtest was obtained by simulation, with a character similar to the realdata.According to the results obtained, it is interpreted whether the parameter invariance feature is provided or not.

Ölçme teorisi incelendiğinde, temel olarak iki kurama rastlamak mümkündür. Bunlardan ilki Klasik Test Kuramı, diğeri ise Madde Tepki Kuramıdır. Madde Tepki KuramınıKlasik Test Kuramındanayıran birçok özellik mevcuttur. Bunlardan biri de parametre değişmezliği özelliğidir. Literatür incelendiğinde değişmezlik özelliğinin hala tartışma konusu olduğu görülmektedir. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nesneye Yönelik Programlama dersinin final sınavı verileri incelenmiştir. Sınav 23 maddedenoluşmaktadırve dersi alan tüm öğrencilere uygulanmıştır. Analizlere başlamadan önce,veri tarafından en çok desteklenen modelin İki Parametreli Madde Tepki KuramıModeli olduğu belirlenmiştir. Madde parametrelerinin değişmezlik özelliğini incelerken, katılımcılar cinsiyet ve dersi alış sayılarına göre alt bölümlere ayrılmıştır.Kişi parametreleri için ise maddeler, güçlük ve ayırt edicilik indekslerine göre ayrılmıştır. Her bir alt test için gerçek veriye benzer karakterde tepki vektörü simülasyon ile elde edilmiştir. Böylelikle, mevcut olan az miktardaki gerçek veri arttırılarak daha doğru sonuçlar elde etmek amaçlanmıştır. Analizden elde edilen sonuçlara göre madde ve kişi parametrelerinin tahminlerinin parametre değişmezliği ilkesine uygun olup olmadığı yorumlanmıştır.