Azatioprine maruz kalmış gebelerde spontan düşükler


Gün E., Dilaver D., Yıldırım D., Çavuşoğlu Nalbantoğl İ., Erköseoğlu İ.

25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Aydın, Turkey, 4 - 07 November 2019, pp.252

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.252
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Azatioprin ağızdan veya parenteral yoldan kullanılabilen bir immünosüpresif ajandır. Transplant hastalarında ve romatoid artrit, lupus nefriti, psöriatik artrit tedavilerinde immünosüpresan olarak sıklıkla kullanılır. Azatioprin hayvanlarda teratojenik olsa da insandaki deneyim kesin bir sonuç vermemektedir. Azatioprine birinci trimesterde maruz kalma sonrası doğumsal defektler hakkında sınırlı sayıda olgu raporu vardır. Bu çalışmada gebe kadınların azatioprine maruz kalmasının sonuçlarını teratojenite açısından değerlendirdik. İlaç hakkında yeni veri elde etmeyi ve literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. YÖNTEMLER: 2002-2018 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Teratojenite Bilgilendirme Servisi (KTÜ-TBS)’ne azatioprine maruz kalan 18-42 yaşları arasında 26 gebe kadın başvurmuştur. Bu kadınlara tüm risk faktörleri göz önünde bulundurularak bir risk değerlendirmesi yapılmıştır. Yenidoğanların doğum bilgilerine telefon ile ulaşılmış ve gelişimleri takip edilmiştir. SONUÇLAR: Dört gebe kadın telefon ile ulaşılamadığı için takipten düşürülmüştür. Vakalardan sekizi ilaca tüm gebelik boyunca, 14’ü ise birinci trimesterde maruz kalmıştı. Doğum sonuç kayıtlarına göre kalan 22 gebelikten 16’sı (~%62) sağlıklı doğum, dördü (~%15) spontan düşük ile, ikisi (~%8) elektif sonlandırma ile sonuçlanmıştı. TARTIŞMA: Sonuçlarımız gebelikte azatioprin kullanımına bağlı bir konjenital malformasyon ortaya koymamıştır. Ancak spontan düşüklerin yüzdesi (~%15) dikkate alınmalıdır. Ayrıca, bu sınırlı veriler azatioprinin güvenli olduğunu ortaya koymamaktadır ve konu hakkında daha fazla çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Anahtar Kelimeler: İmmünsupresan, gebelik, malformasyon