Cadastral Data Model with Geographic Information System For Marine Areas: A Case Study of Trabzon


ERBAŞ Y. S., UZUN B.

The Journal of International Scientific Researches, vol.4, no.3, pp.253-263, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In Turkey, spatial data is needed for a sustainable environmental management of its marine and coastal areas. In the contemporary age, which is also called “Information Age”, data/information acquisition and analysis are prerequisites for rapid, precise and economical decision making. Marine areas have intensive information sets including sea bed, sea surface and coastal areas. A vast variety of spatial data such as deep discharge lying through the sea bed or pipelines (oil, natural gas, transportation), sand extraction areas for sand ships, secure routes and holding areas or anchorage for petroleum tankers, fishing areas, conservation areas for sea ecosystem are required for a sustainable marine and coastal management. In the context of marine, there are different legal arrangements for different foundations or government bodies. For an effective management, extensive information sets must be effectively analyzed. For an ideal management of marine coastal and areas, in addition to the previous terrestrial surveying activities, it is evident that surveying and registration of marine areas will be carried out in the future. The registration of marine and coastal areas and related rights and boundaries similar to terrestrial areas is a legal, social and economic requirement requiredwhich is important for a sustainable marine and coastal management. The aim of the present study was to design a basic mapping coverage and develop a cadastral data model for planning marine areas with the support of information technologies for a sustainable management of marine area and Geographic Information System (GIS) of marine areas.

Türkiye’de deniz ve kıyı alanlarında sürdürülebilir bir çevre yönetimi için konumsal veriye ihtiyaç vardır. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde veri/veri edinimi ve analizi, hızlı, hassas ve ekonomik karar vermenin ön şartıdır. Deniz alanları deniz yatağı, deniz yüzeyi ve kıyı alanları olmak üzere yoğun veri setlerine sahiptir. Deniz tabanından geçen derin deşarj sistemi ya da boru hatlar (petrol, doğal gaz, ulaşım), kum gemileri için ayrılan kum çıkarma alanları, petrol tankerleri için güvenli geçiş güzergâhları ve bekleme alanları, avlanma alanları, deniz ekosistemi için koruma alanları gibi birçok konumsal veri sürdürülebilir bir deniz ve kıyı yönetimi için gerekli olan verilerdir. Denizel alanlara yönelik yönetişim bağlamında farklı kurumlar için yasal düzenlemeler vardır. İyi bir yönetim yoğun bilgi setlerinin en iyi bir şekilde analizini gerektirir. İdeal bir denizel alan ve kıyı yönetimi için günümüze kadar yapılan karasal ölçümlerin yanında gelecekte denizel alanların ölçümü ve kayıtlarının da gerçekleştirileceği açıktır. Denizel ve kıyı alanlarının da karasal alanlar gibi kayıt altına alınması, kullanım haklarının ve sınırlarının belirlenmesi hukuki, sosyal ve ekonomik bir gereklilik olduğu kadar sürdürülebilir bir deniz yönetimi için de gereklidir. Bu çalışmanın temel amacı, denizel alanların sürdürülebilir yönetimi ve denizel alan CBS için, temel harita altlıkları ve denizel alanların planlanmasına yönelik konumsal veri modelinin bilgi teknolojileri desteği ile tasarlanmasını sağlamaktır.