Çevikliğin İşletme Performansına Etkisine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi


USTASÜLEYMAN T.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.161-179, 2008 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, American History and Life, Art Source, Film & Television Literature Index, Historical Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Public Affairs Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.161-179
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Firms have preferred lean or agile manufacturing systems to mass

production in order to response to changing competitive factor and

environmental pressure. Agility described as a capability of meeting

unpredicted and changing customer needs with least delivery time, high quality,

and low cost can be evaluated as an important advantage which obtains to

succesful in global competitive environment. Determining the effect of

competitive capacity and agility drivers on firm performance and the impact of

competitive capacity on agility capacity is the purpose of this study. To assess

these relationships, it was conducted a questionnaire survey on ISO 500 firms

and was tested three hypotheses with Structural Equation Model. The results of

the analysis show that agility drivers and competitive capacity have significant

effects on firm performance. The fact that competitive capacity has a significant

effect on agility drivers is also explored.

Değişen rekabet faktörleri ve çevresel baskılara cevap verebilmek için

işletmeler kitlesel üretim yerine yalın ya da çevik üretim sistemlerini tercih

etmeye başlamışladır. Tahmin edilemeyen ve değişen müşteri beklentilerini kısa

teslim sürelerinde, yüksek kalitede ve düşük maliyetle karşılayabilme yeteneği

olarak tanımlanan çeviklik, günümüz işletmelerinin küresel rekabet ortamında

başarılı olmasını sağlayacak önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Bu

çalışmada, rekabet kapasitesi ve çeviklik zorlayıcılarının işletme performansına

etkisini ve rekabet kapasitesinin çeviklik kapasitesine etkisini belirlemek

amaçlanmıştır. Bu nedenle İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı ISO 500 büyük

işletmeye yönelik anket çalışması yapılarak yapısal eşitlik modeli aracılığıyla 3

ayrı hipotez test edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen veriler çeviklik

zorlayıcıları ve rekabet kapasitesi ile işletme performansı arasında anlamlı

ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda rekabet kapasitesinin

çeviklik zorlayıcılarını da etkilediği sonucuna varılmıştır.