Psychological birth order and parental bonding: a study on preschool student teachers


KALKAN M., ODACI H.

E-Journal of New World Sciences Academy NWSA - Education Sciences, vol.5, pp.810-819, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study was to examine the relationships between psychological birth order positions and parental bonding. A total of 193 university students from Ondokuz Mayıs University and Karadeniz Teknik University were participated in the study. The mean age of all of the participants was 20.67 (SS=1.79). The White-Campbell Psychological Birth Order Inventory and Parental Bonding Scale were used to collect data. In data analysis, Pearson correlation coefficients and linear regression analysis were applied by using the SPSS program. The results of Pearson Moment Correlation analysis indicated that psychological birth order scores were correlated with parental bonding. Furthermore, the results of linear regression analyses indicated that psychological birth order positions predict parental bonding. 

Bu çalışmanın amacı psikolojik doğum sırası ile ana babaya bağlanma örüntüleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören 193 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20.67 (SS=1.79)’dir. Araştırma verileri White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri ve Ana Babaya Bağlanma Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılarak doğrusal regresyon analizi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi yapılmıştır. Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre psikolojik doğum sırası ile ana babaya bağlanma örüntüsü arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca psikolojik doğum sırasının, ana babaya bağlanma örüntüsünün anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur.