Tedarik Zinciri Karmaşıklığının İşletme Performansına Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Yapısal Model Önerisi


USTASÜLEYMAN T., PERÇİN S.

13. İşletmecilik Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.323-331

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.323-331
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Competitiveness is important for every firm in the business world. Today’s supply chains are more complex due to globalization and its effects especially on logistics activities. Supply chain complexity effects firm performance and firm competitiveness. The objective of this paper is to develop a model that explains factors of supply chain complexity and effect of these factors on firm performance. To assess these relationships, it was conducted a questionnaire survey on middle and large firms.  Firstly, variables were determined with performing Exploratory Factor Analysis (EFA). Next, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed to conduct measurement model with AMOS 20 and fit indices were calculated. Later,   effect of Supply chain complexity on firm performance has been determined by structural equation modeling. The results have showed that upstream complexity, internal manufacturing complexity, and downstream complexity all have a negative impact on firm performance.

Rekabet edebilirlik, iş dünyasındaki bütün işletmeler için önemlidir. Tedarik zinciri küreselleşme ve özellikle onun lojistik faaliyetleri etkisi nedeniyle karmaşıklaşmaktadır. Tedarik zinciri karmaşıklığı firma performansını ve rekabet edebilirliği etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, tedarik zinciri karmaşıklık faktörlerini ve bu faktörlerin işletme performansına etkisini açıklayan bir model geliştirmektir. Bu amaçla oluşturulan anket formu orta ve büyük ölçekli işletmelere uygulanmıştır Önce,  açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile değişkenler belirlenmiştir. Ardından doğrulayıcı faktör analizi (DFA) AMOS 20 programını kullanarak ölçüm modeline uygulanmış ve uyum indeksleri hesaplanmıştır. Daha sonra ise yapısal eşitlik modeli ile tedarik zinciri karmaşıklığının firma performansı üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda aşağı doğru karmaşıklık, iç üretim karmaşıklığı ve yukarı doğru karmaşıklığın ile firma performansı üzerinde negatif etkisi olduğu görülmüştür.