Bilişsel Esnekliğin Negatif Ayak İzi Yanılsaması Üzerindeki Etkisi


Şahin G.

Psikolojide Çevre ve İklim değişikliği çalışmaları sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 November 2022, pp.5-7

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5-7
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İklim değişikliği karşı karşıya olduğumuz sorunların başında gelmektedir. Bu çalışmada, problemin kaynağında ve çözümünde önemli bir yere sahip olan insanın bireysel özelliklerinden biri olan bilişsel esneklik ile negatif ayak izi arasındaki ilişki incelenmiştir. Davranışının çevre dostu olduğunu düşünürken, çevreye zarar veren davranışlarda bulunabilme yanılsaması, negatif ayak izi yanılsaması olarak tanımlanmaktadır. Holmgren ve arkadaşlarının (2018) oluşturduğu, binaların karbon ayak izi tahmin görevi kullanılarak insanların negatif ayak izi yanılsamasına yatkınlıkları, bireysel bir farklılık olan bilişsel esneklik (yüksek ve düşük) açısından incelenmiştir. Karbon ayak izi tahmin görevinde kişilerden iki farklı grafikte binalardan oluşan yerleşim yerlerinin harcadığı enerji miktarını telafi etmek için ne kadar ağaç dikilmesi gerektiğiyle ilgili 0-100 arası bir derecelendirme yapmaları istenmektedir. İlk grafikte geleneksel evlerden oluşan bir yerleşim yeri sunulurken, ikinci grafikte bu geleneksel evlere bir miktar da yeşil ev eklenmektedir. Kişilerin, yeşil ev eklenen yerleşim yerinin daha az enerji tüketeceği ve dolayısıyla daha az ağaca ihtiyaç olacağı değerlendirmesi negatif ayak izi yanılsaması olarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde Gorissen ve Weijters (206) çalışmalarında katılımcıların organik etiketli yiyecek eklenen organik olmayan yiyeceğin toplam çevresel etkisinin (ayak izinin) değerlendirilmesinde hataya düşmelerini negatif ayak izi yanılsaması olarak tanımlamıştır. Değişen durumların karmaşıklığına ve zorluğuna karşı bilgiyi yeniden yapılandırma yeteneği olarak tanımlanan (Spiro vd., 2013) bilişsel esnekliğin, karbon ayak izi görevinde dolayısıyla negatif ayak izi yanılsamasında etkili olması beklenmiştir. Çalışma örneklemi kolayda örnekleme yöntemi ile online kanallar üzerinden ulaşılan gönüllülerden oluşturulmuştur. Çalışmaya 16’sı erkek 59 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 28.72, standart sapması 8.69’dur. Çalışma sonunda aynı görevi kullanan diğer çalışmalarla tutarlı şekilde ve bilişsel esneklik düzeyinden bağımsız olarak negatif ayak izi yanılsaması gözlenmiştir. Yeşil ev eklenmiş koşul ile geleneksel ev koşulu arasında karbon izi değerlendirmesi açısından anlamlı bir fark görülmemiştir. Varyans analizi sonucunda, bilişsel esneklik düzeyinin yerleşim yerleri için yapılan enerji değerlendirmesi üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ancak karbon ayak izi değerlendirme ortalamaları incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı olmasa da bilişsel esneklik puanı düşük olan grubun, yeşil evlerin eklendiği geleneksel evlerin sadece geleneksel evlere göre daha az karbon ayak izine sahip olacağı değerlendirmesinde bulundukları görülmüştür. Bulgular iklim değişikliği ile ilişkili bu yanılsamada bilişsel esneklik gibi bir bireysel farklılığın etkisinin olabileceğine işaret etmektedir.