Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi


ÇEPNİ S., ŞENEL ÇORUHLU T.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.27, no.2, pp.343-369, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of the enriched 5E model on students’ academic achievement relate to “Solar System and Beyond: Space Riddle” unit. A quasi-experimental research method was used in this study. The sample of this study is composed of 72 grade 7 students at Trabzon Mimar Sinan Primary school. Achievement test’s KR-20 reliability coefficient was calculated as 0.86. Dependent t-test was used in to group comparisons and in-depended t-test was used comparisons between groups. Students’ achievement test scores of the pre-testpost-test and delayed test were analyzed with F-test (ANOVA). At the end of the study; it was found out that there was a significant difference (t(70)= 4,345; p<.05) on students’ academic achievement in favor of experiment group compared with the control group.   

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 7. sınıf “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi kapsamında 5E öğretim modeline uygun geliştirilen rehber materyallerin, öğrencilerin akademik başarıları üzerine olan etkisini incelemektir. Çalışmada yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Trabzon Mimar Sinan İlköğretim okulundan 72 ilköğretim 7. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerinde karşılaştırılmaları bağımlı t-testi, gruplar arasındaki karşılaştırmalar bağımsız t-testi kullanılarak yapılmıştır. Rehber materyalin kalıcılık üzerine olan etkisi başarı testinin ön-son -geciktirilmiş test puanlarına uygulanan F testi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda deney ve kontrol gruplarının göstermiş oldukları başarılar arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğu (t(70)= 4,345; p<.05) tespit edilmiştir.