CITY DIPLOMACY TO TACKLE WICKED PROBLEMS: METROPOLITAN MUNICIPALITY OF IZMIR


Erdem N., Ersavaş Kavanoz S.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.71-88, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Municipalities/local governments are both an important actor in tackling wicked problems and the place where these problems are concretely experienced. One approach that local governments can use to address wicked problems is networked service delivery. City diplomacy brings many cities together with other cities and actors; it provides a platform for sharing different knowledge, practices and resources on issues; it offers a more flexible form of governance that allows for a shift from hierarchy to networks in the delivery of public services. It is therefore an effective tool for addressing wicked problems. The aim of this study is to identify the impact of city diplomacy on the managing of wicked problems faced by cities. The study covers the activities of Izmir Metropolitan Municipality between 2010 and 2022. The hypotheses of the study: (1) city diplomacy is an alternative service delivery tool in managing wicked problems. (2) city diplomacy is an effective service delivery tool in managing the Covid-19 pandemic. In the study, content analysis was conducted for the activities in 2010-2022 within the scope of the first hypothesis and 2020- 2022 within the scope of the second hypothesis. The study determines the relationship between city diplomacy activities and a number of areas within the scope of wicked problems, determines the impact of city diplomacy activities on local government service areas, and reveals the importance of city diplomacy activities in the management of Covid-19 outbreak, which is considered a wicked problem. 

Kent yönetimleri/yerel yönetimler, hem karmaşık sorunların yönetiminde önemli aktörlerden biri hem de bu sorunların somut olarak yaşandığı mekânlardır. Karmaşık sorunlarla mücadelede yerel yönetimler için uygun yöntemlerden biri ağ bağlantılı hizmet sunma yöntemidir. Karmaşık sorunların yönetiminde yerel diplomasi, birçok kenti diğer kent ve aktörleriyle bir araya getirmekte, sorunlara ilişkin çeşitli bilgi, uygulama ve kaynakların paylaşıldığı uygun bir platform sunmakta, kamusal hizmetlerin sunumunda hiyerarşiden ağlara geçişe izin veren daha esnek bir yönetim formu sağlamaktadır. Bu nedenle yerel diplomasi karmaşık sorunların yönetiminde etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın amacı, yerel diplomasinin kentlerin karşı karşıya olduğu karmaşık sorunların yönetimi üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Çalışma, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2010-2022 yılları arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Çalışmada hipotezleri: (1) yerel diplomasi karmaşık sorunların yönetiminde alternatif bir hizmet sunma aracıdır. (2) yerel diplomasi Covid-19 salgını yönetiminde etkili bir hizmet sunma aracıdır. Çalışmada ilk hipotez kapsamında 2010-2022, ikinci hipotez kapsamında 2020-2022 yıllarındaki faaliyetler için içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada, yerel yönetimlerin diplomasi faaliyetlerinin karmaşık sorunlar kapsamına giren birçok alanla ilişkilisi tespit edilmiş, yerel diplomasi faaliyetlerinin yerel yönetimlerin hizmet alanı üzerindeki etkileri saptanmış ve bir karmaşık sorun olarak ele alınan Covid-19 salgınının yönetiminde yerel diplomasi faaliyetlerinin önemi ortaya konulmuştur.