Is Turkish Forestry Ready For Climate Change? A Legislative Evaluation


GÜMÜŞ C.

International Conference on Climate Change and Forestry, Antalya, Turkey, 13 - 15 November 2019, pp.313-321

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.313-321
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The fact that the climate of the world is changing and that some of this change depends on the burning of fossil fuels and deforestation is emp-hasized in many scientific reports. Climate chan-ge particularly impacts on precipitation and has started to be felt frequently in Turkey. It is unders-tood that climate change will significantly affect human society and ecosystems. If some measu-res are not taken in advance, it is inevitable to face the negative consequences of this change. There is no doubt that forest ecosystems will so-mehow adapt to climate change. This is a result of the natural adaptation capabilities of forest ecosystems. As foresters, we have to intervene in the direction, time and place of the changes that will occur in the forest ecosystem and take some precautions against the problems to be ex-perienced. Forestry policy aims to plan forests in line with future expectations based on past rea-lizations. In the past period, climate conditions have not been considered as a parameter in the long term planning of forests in global or regio-nal terms. The focus was on sustainable forests management, taking into account social, econo-mic and cultural developments. Developments in the last 20-30 years now make it necessary to manage forest ecosystems within the framework of new policies depending on global warming and related climate change scenarios. In this presentation, the answers to the questions of; is Turkey’s forestry policy ready for climate change? how can we overcome the ecological, social and economic developments that will arise with cli-mate change? how forestry policy aims and tools and the organizational structure will be adapted to climate change were sought.Keywords: Turkey’s forestry, climate change, fo-rest policy

Dünyanın ikliminin değişmekte olduğu ve bu de-ğişimin bir kısmının fosil yakıtların yakılması ve ormansızlaşmaya bağlı olduğu konusu hemen hemen birçok raporda vurgulanan bir olgudur. Küresel anlamda yıllık sıcaklık artışlarının özellikle yağışlar üzerindeki etkileri ülkemizde de olduğu gibi sıklıkla hissedilmeye başlanılmıştır. Yaşanan iklim değişiminin insan toplumu ve ekosistemleri önemli ölçüde etkileyeceği anlaşılmaktadır. Eğer şimdiden bazı önlemler alınmazsa bu değişimin olumsuz sonuçları ile karşılaşacağımız nettir. Hiç kuşku yok ki orman ekosistemleri iklim değişik-liğine bir şekilde uyum sağlayacaktır. Bu durum orman ekosistemlerinin doğal yeteneklerinin bir sonucudur. Buna karşın biz ormancılar orman ekosisteminde meydana gelecek değişikliklerin yönünü, zamanını ve mekanını etkileyerek, yaşa-nacak olumsuzluklara karşı bazı önlemler almak zorundayız. Ormancılık politikaları geçmişteki gerçekleşmelerden hareketle ormanları gelecek-teki beklentiler doğrultusunda planlamayı hedef-ler. Geçmiş dönemde ormanların küresel veya bölgesel anlamda uzun dönem planlanması ça-lışmalarında iklim koşulları hemen hemen hiçbir dönemde dikkate alınan bir parametre olmamıştı. Daha çok sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler dikkate alınarak ormanların sürdürülebilir yöneti-mi üzerine odaklanılmıştı. Son 20-30 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler artık orman ekosistemlerinin, küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği se-naryolarına bağlı olarak yeni politikalar çerçeve-sinde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bil-diride, 6831 sayılı Orman Kanununda belirlenen orman sayılan ya da sayılmayan yerkerden hare-ketle, mülkiyet aracı bakımından Türkiye orman-cılık politikası iklim değişimine hazır mı? sorusuna yanıtlar aranmıştır.Anahtar kelimeler: Türk ormancılığı, iklim deği-şikliği, ormancılık politikası