The Relationship Between Various Energy Use and Economic Growth in BRICS Countries: Cointegration AnalysisRICS Ülkelerinde Çeşitli Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Analizi


Emirkadı Ö.

EconTR2023 Conference, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2023, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Energy use is one of the main indicators of a country's level of development. It is seen that many countries, which are dependent on foreign energy, which is indispensable for today's production structure, are turning to energy sources that can both minimize foreign depedndency and be an alternative to fossil fuels.

In this study, the relationship between the types of energy used and economic growth in the BRICS countries consisting of Brazil, Russian Federation, India, China and South Africa, which account for approximately 42 percent of the world population, 24 percent of global GDP and 16 percent of global trade in the 2000-2021 period, is analyzed with the Westerlund (2008) cointegration test.

In the empirical analysis of the study, first of all, the homogeneity or heterogeneity of the data was tested and the interdependence of the countries forming the panel was evaluated by applying different horizontal cross-section dependence tests. The stationarity of the data was also examined with the unit root test. In the light of the tests applied, it was observed that there was horizontal cross-section dependence among the series and the CIPS test, one of the second generation unit root tests, revealed that the variables were non-stationary. The data, which were non-stationary at the level, were tested for stationarity again by taking the first difference of the data and it was observed that the data became stationary.

The findings of the study indicate that there is a cointegrated relationship between the use of various energy sources and economic growth. According to the cointegration test results, there is a negative relationship between thermal energy consumption and economic growth and a positive relationship between hydroelectric and renewable energy consumption and economic growth.

Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini ortaya koyan temel göstergelerden birisi enerji kullanımıdır. Günümüzün üretim yapısının olmazsa olmazı durumundaki enerji ve enerjide dışa bağımlı olan pek çok ülkenin, hem söz konusu sorunu minimize etmek ve hem de fosil yakıtlara alternatif olabilecek enerji kaynaklarına yöneldikleri görülmektedir.

Bu çalışmada, 2000-2021 döneminde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 42’sini, küresel GSYH’nin yüzde 24’ünü ve küresel ölçekte gerçekleşen ticaretin de yüzde 16’sını gerçekleştiren Brezilya,

Rusya Federasyonu, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkelerinde, kullanılmakta olan enerji çeşitleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Westerlund (2008) eşbütünleşme testiyle analize tabi tutulmuştur.

Çalışmanın ampirik analizinde öncelikle verilerin homojen yada heterojen olma durumları sınanmış, farklı yatay kesit bağımlılığı testleri uygulanarak, paneli oluşturan ülkelerin birbirleriyle olan bağımlılıkları değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen birim kök testi ile de verilerin durağanlıklarına bakılmıştır. Uygulanan testler ışığında seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu görülmüş ve ikinci nesil birim kök testlerinden olan CIPS testi sonucunda değişkenlerin durağan olmadığına karar verilmiştir. Seviyesinde durağan olmayan verilerin birinci farkları alınarak verilere yeniden durağanlık sınaması yapılmış ve verilerin durağan hale geldikleri gözlemlenmiştir.

Çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan, çeşitli enerji kaynağı kullanımı ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşik bir ilişki sonucuna ulaşılmıştır. Eşbütünleşme testi sonucuna göre, termik enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında negatif, hidroelektrik ve yenilenebilir enerji tüketimiyle ekonomik büyüme arasında pozitif yönde bir ilişki görülmüştür.