EXTRACTING FEATURES OF "BIG DATA" RELATED POSTS ON STACKOVERFLOW WITH TOPIC MODELING AND ASSOCIATION ANALYSIS


genç a., Yurtseven A., ÖZYURT H., ÖZYURT Ö.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), vol.32, no.1, pp.1257-1268, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the increase in the use of the internet in today's technology, the emergence of the concept of "Big Data" has become inevitable. With more than 23 million questions and nearly 35 million answers, the analysis of the information shared on StackOverflow, which contributes to big data, can provide important inferences about current issues and trends. Since it is not possible to manually analyze discussions on this large and distributed dataset on StackOverflow, there is a need for methods that can perform automatic analysis. Topic modeling approaches have been used to address this need. The Latent Dirichlet Allocation (LDA) method has been highly preferred and proven successful in topic modeling studies. In the current study, the LDA method was used to semantically analyze the questions labeled "Big Data" and the answers to these questions on the StackOverflow platform, and it was concluded that the most talked-about topics about big data are machine learning, data science, and memory management, with a rate of 16%. A separate dataset was created with the tags used in StackOverflow posts, and association analysis was performed. The main purpose of this stage is to reveal invisible relationships using the Apriori algorithm. As a result of the data obtained, it was seen that the bigdata tag and the hadoop tag were used together in 25 out of 100 questions with the highest rate. In addition, someone who uses the hive tag is 60% likely to use both hadoop and bigdata tags, increasing the usage rate of these tags by 2.39.
Günümüz teknolojisinde internet kullanımının artması ile birlikte "Büyük Veri" kavramının ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. 23 milyondan fazla soru ve 35 milyona yakın cevap barındırarak büyük veriye katkı sağlayan StackOverflow'da paylaşılan bilgilerin analizi güncel konu ve eğilimlerin belirlenmesi konusunda önemli çıkarımlar sunabilmektedir. StackOverflow'daki bu büyük ve dağınık veri kümesi üzerinde tartışmaların elle analiz edilmesi mümkün olmadığı için otomatik analiz yapabilecek yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek için konu modelleme yaklaşımlarına başvurulmuştur. Konu modelleme alanında yapılan çalışmalarda Gizli Dirichlet Ataması (Latent Dirichlet Allocation - LDA) yöntemi oldukça tercih edilmiş ve başarısı ispatlanmıştır. Yürütülen çalışmada LDA yöntemi kullanılarak StackOverflow platformu üzerinde "Big Data" etiketli soruların ve bu soruların cevaplarının anlamsal analizi yapılmış olup büyük veri hakkında en çok konuşulan konuların %16’lık bir oran ile makine öğrenmesi/veri bilimi ve bellek yönetimi olduğu sonucuna varılmıştır. StackOverflow gönderilerinde kullanılan etiketlerle ayrı bir veri seti oluşturulmuş ve birliktelik analizi yapılmıştır. Bu aşamanın asıl amacı Apriori algoritması kullanarak görülemeyen ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Elde edilen veriler sonucunda en yüksek oran ile 100 sorunun 25'inde bigdata etiketi ile hadoop etiketinin beraber kullanıldığı görülmüştür. Ek olarak hive etiketini kullanan biri %60 gibi bir ihtimalle hadoop ve bigdata etiketini de kullanmaktadır ve bu etiketlerin kullanım oranını 2.39 artırmaktadır.