Grup rehberliğinin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin mesleki yönelimleri üzerindeki etkisi


Balcı S., ODACI H.

G. Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, no.1, ss.11-20, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: G. Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.11-20

Özet

Bu araştırmada, son sınıfa (8. sınıfa) devam eden öğrencilere verilen grup rehberliğinin öğrencilerin mesleki yönelimleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma grubu ilköğretim son sınıfa devam eden 30 gönüllü öğrenciden oluşturulmutur. Araştırma deseni, ön-test, deney ve kontrol gruplu desen olup 15 öğrenci deney, 15 öğrenci de kontrol grubuna alınmıştır. Öğrencilerin mesleki yönelim düzeyleri Kepçeoğlu (1994) tarafından geliştirilen Mesleki Yönelim Envanteri (MYE) ile ölçülmüştür. Elde edilen verilerin analizinde t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, genel olarak grup rehberliğinin, öğrencilerin mesleki yönelimlerini olumlu yönde etkilediği şeklindedir. Benzer şekilde grup rehberliğinin, mesleki yönelimin alt boyutları olan, teknik ve fen (TF), sosyal bilimler (SB), tıp ve sağlık (TS), ve idare ve ekonomi (E) düzeyi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak grup rehberliği, mesleki yönelimin diğer alt boyutları olan; edebiyat ve dil (ED)ve güzel sanatlar (GS) düzeyleri üzerinde etkili olmamıştır.