Adölesanlarda Aileden ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki


KAHRİMAN İ. , Polat S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.6(2), ss.13-24, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6(2)
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.13-24

Özet

ÖZET
Bu araştırma, adölesanların aile ve
arkadaşlarmdan algıladıkları sosyal destek ile
benlik saygısı arasındaki ilişkiyi değerlendir-mek
amacıyla 1-30 Ocak 2002 yılı içerisinde
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini, Trabzon
İl
Merkezi’ndeki liselerde okuyan 13.730 adölesan
oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem büyüklüğü
T Yamane’nin geliştirdiği 0.05 yanılgı için
minumum örneklem büyüklüğü tablosuna göre,
390 kişi olarak belirlenmiş, evreni daha iyi temsil
edebilmesi için 500 adölesan değerlendirmeye
alınmıştır. Adölesanların bulundukları liselerden
örnekleme seçilmesinde liselerin evrendeki temsil
düzeyleri gözönüne alınarak her liseden o oranda
öğrenci belirlenmiş daha sonra belirlenen sayıda
öğrenci yi seçmek için lise son sınıf öğrencilerinin
listelerinden şubeleri dikkate alınmaksızın basit
rastgele örnekleme yöntemi ile saptanan sayıya
ulaşmcaya kadar araştırmaya öğrenci alınmıştır.
Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik
özelliklerini ve sosyal ilişkilerini belirleyen kişisel
bilgi formu, Procidona ve Heller’in Aile ve
Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği(ASD-AUAR) ve Stanley Coopersmith’in
Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) ile toplanmıştır.
Değerlendirmede, yüzdelik, t testi, korelasyon ve
varyans analizi kullanılmıştır.
Adölesanların aileden algıladıkları sosyal
destek puan ortalamasının 12.081:4.1 olduğu
(p<0.05), arkadaşlardan algılanan sosyal destek
puan ortalamasmın 13.901:4.6 olduğu (p<0.05)
saptanmıştır. Adölesanların benlik saygısı puan
ortalamasmın 64.031:16.67 olduğu, aile ve
arkadaşlardan algılanan sosyal destek ile
aralarında pozitif bir ilişkinin bulunduğu
(r=0.423AsD/AL' r=O.414ASD/AR, p<0.05) ve
aile ile arkadaşlardan algılanan sO.'iyal destek
arttıkça,adölesanların benlik saygısının yükseldiği
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, sosyal
destek, adölesan, hemşirelik