THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH WITHIN THE SCOPE OF WAGNER LAW AND THE KEYNESIAN HYPOTHESIS IN TURKEY


AKBULUT N., BASOGLU A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.40, pp.131-148, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the relationship between public expenditures and economic growth was examined within the scope of Wagner's law and Keynesian hypothesis in Turkey for the period 2006:1-2021:4 via the Engle-Granger cointegration test and the Granger causality test. In the study, total, transfer, investment, current, defense, education, health, and social protection expenditures were preferred as proxies of public expenditures. The relationship of each of the variables with economic growth was examined separately. According to the the Engle-Granger cointegration test results, it was determined that there is a cointegration relationship between economic growth and total public expenditures, current expenditures, transfer and social protection expenditures. The findings obtained from the Error Correction model have shown that both Wagner's law and Keynesian hypothesis are valid, but they vary according to the type of expenditure. The Granger causality test results have indicated that Keynesian hypothesis could be confirmed only for education and investment expenditures in the short run.
Bu çalışmada, Türkiye’de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Wagner kanunu ve Keynes hipotezi kapsamında incelenmiştir. 2006:1-2021:4 dönemine ait verilerden yararlanarak değişkenler arasındaki ilişki Engle-Granger eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Çalışmada kamu harcamalarını temsilen toplam kamu harcamaları, cari harcamalar, transfer, yatırım, savunma, eğitim, sağlık ve sosyal koruma harcamaları tercih edilmiş olup değişkenlerin her birinin ekonomik büyüme ile ilişkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Engle-Granger eşbütünleşme testinden elde edilen sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile toplam kamu harcamaları, cari harcamalar, transfer ve sosyal koruma harcamaları arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Hata düzeltme modelinden elde edilen bulgular harcama türüne göre değişmekle birlikte hem Wagner Kanunu hem de Keynes hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Granger nedensellik testi sonucuna göre ise kısa dönemde yalnızca eğitim ve yatırım harcamaları için Keynes hipotezi doğrulanabilmiştir.