Clinical Evidence-Based Pharmacokinetic Herbal Product/ Metabolite-Drug Interaction in the Treatment of Epilepsy: Traditional Review


Creative Commons License

SUBAŞ T., GÖKKAYA İ., ÖZGEN U., RENDA G., ŞAHİN S.

Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-14, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The use of herbal products is increasing worldwide. Epilepsy patients tend to use these products for various purposes such as complementing their medical treatments, supporting epilepsy management, and reducing the frequency of seizures. Simultaneous use of herbal products with conventional drugs may lead to herb-drug interactions. In this review, the pharmacokinetic interaction of antiepileptic drugs with herbal products and secondary metabolites has been evaluated in consideration of the type of the study, the number and the nature of the participants, the dose of herbal products, secondary metabolites from herbs, and antiepileptic drugs, the duration of use, the results of herb-drug interactions, based on 33 clinical studies conducted between 1995-2016. In the study, it has been observed that plants showing clinically significant pharmacokinetic interactions with antiepileptic drugs are Citrus paradisi Macfad., Echinacea purpurea (L.) Moench, Ginkgo biloba L., Hydrastis canadensis L., and Hypericum perforatum L. and the secondary metabolites are diosmin, piperine, and resveratrol. Subsequently, the possible pharmacokinetic interaction mechanisms of these plants/secondary metabolites with antiepileptic drugs were evaluated. Herbal products/secondary metabolites interact with antiepileptic drugs by affecting drug carrier proteins such as P-glycoprotein involved in cytochrome P450 enzyme modulation and drug transport through pregnane X receptor activation. The presence of subtherapeutic/supratherapeutic levels of antiepileptic drugs whose therapeutic levels are monitored clinically in individuals with epilepsy has shown that it is associated with the use of herbal products. 

Dünya çapında bitkisel ürün kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Epilepsi hastaları, tıbbi tedavilerini tamamlamak, epilepsi yönetimini desteklemek ve nöbet sıklığını azaltmak gibi çeşitli amaçlarla bu ürünleri kullanmaya yönelmektedir. Bitkisel ürünlerin konvansiyonel ilaçlarla eş zamanlı kullanılması, bitki-ilaç etkileşimlerine yol açabilir. Bu derlemede, antiepileptik ilaçlar ile bitkisel ürünler ve bitkilerden elde edilen sekonder metabolitlerin farmakokinetik etkileşimi, 1995 ve 2016 yılları arasında gerçekleştirilen 33 klinik çalışmadan hareketle çalışmanın tipi, katılımcıların sayısı ve niteliği, bitkisel ürün ve bitkisel droglardan elde edilen sekonder metabolitler ile antiepileptik ilaçların dozu, kullanım süresi ve bitki-ilaç etkileşimine dair bulgular ele alınarak değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmada, antiepileptik ilaçlarla klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşim gösteren bitkilerin Citrus paradisi Macfad., Echinacea purpurea (L.) Moench, Ginkgo biloba L., Hydrastis canadensis L. ve Hypericum perforatum L.; sekonder metabolitlerin ise diosmin, piperin ve resveratrol olduğu görülmüştür. Çalışmanın devamında, bu bitkilerin ve sekonder metabolitlerin antiepileptik ilaçlarla olası farmakokinetik etkileşim mekanizmaları değerlendirilmiştir. Bitkisel ürünler ve sekonder metabolitler, pregnan X reseptörü aktivasyonu yoluyla sitokrom P450 enzim modülasyonu ve ilaç taşınmasında rol oynayan P-glikoprotein gibi ilaç taşıyıcı proteinleri etkilemek suretiyle antiepileptik ilaçlarla etkileşmektedir. Epilepsi tanılı bireylerde, klinikte terapötik düzeyleri takip edilen antiepileptik ilaçların kan konsantrasyon düzeylerinin subterapötik veya supraterapötik düzeylerde bulunması, durumun bitkisel ürün kullanımıyla ilişkili olduğunu göstermiştir.