İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNDE SOMUT MATERYALLERİ SEÇME ve KULLANMA NEDENLERİ


AYDOĞDU İSKENDEROĞLU T., TAŞKIN D.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.215-237, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to examine reasons of pre-service elementary mathematics teachers' selecting and using concrete manipulatives, thoughts about the lectures and the effects on students of these manipulativesand examine the contribution of these manipulativesin their lesson plans which they prepare for "Special Teaching Methods 2" course. In this study qualitative research methods used. Ninety-one participants ongoing Pre-service Elementary Mathematics Education of a state university. Study data were collected through interviews form consists of seven open-ended questions. Data were analyzed by content analysis. According to the results of the study pre-service elementary mathematics teachers use concrete manipulativesto express subjects, to facilitate the expression, to improve the retention of the subject in mind, to increase the visual, to attract the student interested/attention and to reconcile the subject with real life. In addition, the concrete manipulativeslectures on teaching instruction and facilitate the lecture, helping students to better understand, to embody concepts, attracting students interest in the course, providing meaningful training course and to improve the durability in mind. There are many positive contributions of concrete materials to students and teachers. Therefore, the course is proposed to be included in concrete material as possible. 

Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının “Özel Öğretim Yöntemleri 2” dersi kapsamında hazırladıkları ders planlarında yer verdikleri somut materyalleri seçme nedenlerini, bu materyallerin ders anlatımlarına ve öğrencilere etkileri hakkındaki düşüncelerini ve somut materyal kullanmanın kendilerine olan katkısını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmaya bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD’na devam etmekte olan 91 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmanın verileri 7 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Veriler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının somut materyalleri konuyu anlatmak ve anlatımı kolaylaştırmak, konunun akılda kalıcılığını artırmak, somutlaştırmak, görselliği artırmak, öğrencinin ilgisini/dikkatini çekmek, konuyu gerçek hayatla bağdaştırmak gibi nedenlerle kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, somut materyallerin ders anlatımında dersin işlenişini ve konu anlatımını kolaylaştırma, öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olma, kavramları somutlaştırma, öğrencilerin derse ilgisini çekme, anlamlı öğretim sağlama, dersin akılda kalıcılığını artırma gibi katkılarının olduğunu belirtmişlerdir. Somut materyallerin öğrenciler, öğretmenler ve ders işlenişine birçok olumlu katkısı bulunmaktadır. Bu nedenle derslerde mümkün olduğunca somut materyallere yer verilmesi önerilmektedir.