Nursing Interventions and Patient Experinces in Complications of Peripheral Intravenous Catheterization


Creative Commons License

AKSOY F., Bayram A., BIYIK BAYRAM S.

Sağlık bilimlerinde değer (Online), vol.13, no.3, pp.395-405, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This study was carried out to determine the interventions of nurses in peripheral intravenous catheterization complications and patient experiences. Material and Methods: This research, which was planned in a descriptive quantitative and qualitative design, was conducted with nurses working in medical clinics and inpatients. The study data, which was completed with 86 nurses and 61 patients, were collected by the forms and a semi-structured interview form created by the researchers. The data collection process was carried out between June and August 2021. Ethics committee approval, institutional permission, verbal and written informed consent were obtained from nurses and patients before starting the study. Results: Oncology and hematology clinics showed the most complications with phlebitis (52.3%), infiltration (39.5%), extravasation (30.2%), thrombophlebitis (26.7%) and sepsis (12.8%), respectively; It was determined that the most applied interventions were stopping the fluid flow, removing the catheter immediately, placing the catheter from another area and applying cold. Conditions that negatively affect patients were; symptoms such as having a sensitive and invisible vascular structure, experiencing pain and stress in practice, delayed recovery in complications, swelling, itching and burning. Conclusion: Peripheral intravenous catheter complications that cause pain and stress in patients, increase the burden of care for nurses and affect the quality of care can be prevented and improved with nursing care. As a result of this study, it is recommended to provide in-service training to nurses about catheter complications and nursing interventions and to inform patients about the practice.
Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin periferik intravenöz kateterizasyon komplikasyonlarında uyguladıkları girişimleri ve hasta deneyimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nicel ve nitel desende planlanan bu araştırma, dahili kliniklerde çalışan hemşireler ve yatan hastalar ile yapılmıştır. 86 hemşire ve 61 hasta ile tamamlanan çalışma verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan formlar ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın veri toplama süreci, Haziran-Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya başlamadan önce etik kurul onayı, kurum izni, hemşire ve hastalardan sözlü ve yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Bulgular: Sırasıyla flebit (%52,3), infiltrasyon (%39,5), ekstravazasyon (%30,2), tromboflebit (%26,7) ve sepsis (%12,8) ile en fazla komplikasyon gözlenen kliniğin onkoloji ve hematoloji klinikleri olduğu; en fazla uygulanan girişimlerin ise sırasıyla sıvı akışını durdurma, kateteri hemen çıkarma, kateteri başka bir bölgeden yerleştirme ve soğuk uygulama yapma olduğu belirlendi. Hastaları olumsuz etkileyen durumlar ise; hassas ve görünmeyen damar yapısına sahip olma, uygulamada ağrı ve stres yaşama, komplikasyonlarda geç iyileşme, şişlik, kaşıntı ve yanma gibi belirtiler olarak belirlendi. Sonuç: Hastalarda ağrı ve strese neden olan ve hemşireler için bakım yükünü arttıran, bakım kalitesini etkileyen periferik intravenöz kateterizasyon komplikasyonları önlenebilir ve hemşirelik bakımı ile iyileştirilebilir. Bu çalışma sonucunda hemşirelere kateter komplikasyonları ve hemşirelik girişimlerine ilişkin hizmet içi eğitimlerin ve hastalara uygulamaya yönelik bilgilendirilmelerin yapılması önerilmektedir.