İslam Hukukunda Senet Tanzimi ve Senetlerin Şekil Şartları


SAYLAN Ş.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.63-90, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Note Arrangement in Islamic Law and Formal Requirement of Notes
From the early periods of Islamic Law, the legal proceedings and documentation were
began to be certificated. Starting from the second century of Hijra, the documentation
and certification rules began to be identified. These rules had been examined by a specific part of Islamic Law science (ilm al-shurût) and formed a vast literature in this area. It was started to determine the rules about how to form valid and strongly proving documents considering the science of Islamic Law and Literature. In this article, the document which has been discussed in books of shurût and can be defined as “the certificate which were formed to record the legal proceedings” will be examined in point of its content that should contain.

İslam hukukunda çok erken dönemlerden itibaren muamelelerin belgelendirilmesi ve yazıyla kayıt altına alınmasına başlanmış, Hicri II. yüzyıldan itibaren düzenlenecek belgelerin hangi esaslar çerçevesinde düzenleneceği ile ilgili kurallar tespit edilmiştir. Bu kurallar müstakil bir ilim (ilm-i şürût/tevsîk) tarafından ele alınmış, bu konuda zengin bir literatür oluşmuştur. Şer’î açıdan geçerli ve yargı önünde ispat gücüne sahip olacak şekilde belgelerin nasıl yazılacağı ile ilgili kurallar fıkıh ve edebiyat (inşa) ilimleri dikkate alınarak tespit edilmeye başlanmıştır. Bu makalede, şürut eserlerinde ele alınan belge türlerinden olan ve kısaca “hukûkî muameleleri kayıt altına almak üzere düzenlenen belgeler” olarak tanımlanabilecek senetlerin İslam Hukukuna göre nasıl tanzim edileceği ve içermeleri gerekli temel hususlara temas edilmeye çalışılacaktır.