Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamalarında Kritik Kontrol (Başarı) Faktörlerinin Etkisine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi


USTASÜLEYMAN T., PERÇİN S.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.293-312, 2010 (SCI-Expanded)

Abstract

ERP systems are software packages that enable the integration of business processes throughout an organization. However, these systems leads to many problems in business process and high rates of failure in ERP project implementation as they need an organizational change and adaptation. Therefore, the purpose of this study is to determine the effect of critical control (success) factors on ERP implementation success. For this purpose, it was conducted a questionnaire survey on ISO 500 firms and four hypotheses were tested with Structural Equation Model to assess relationships between critical control factors that include project management, change management, consultant-planning activities and internal audit activities and firm success. The results of the analysis showed that there was a significant relationship between project management, consultant-planning activities, internal audit activities and ERP implementation success.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) işletme süreçlerini bütünleştirmeyi sağlayan bir paket programdır. ERP sistemlerinin uygulanması örgütsel süreçlerde değişimi gerektirdiği için birçok problemin ortaya çıkmasına neden olmakta ve ERP projeleri başarısız olmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı kritik kontrol (başarı) faktörlerinin ERP uygulamalarının başarısındaki etkisini belirlemektir. Bu amaçla proje yönetimi, değişim yönetimi, danışmanlık-planlama faaliyetleri ve iç kontrol faaliyetleri olarak tanımlanan kritik kontrol (başarı) faktörleri ile firma başarısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik anket çalışması uygulanmıştır. Hazırlanan anket İstanbul Sanayi kayıtlı ISO 500 büyük işletmeye yönelik olarak uygulanmış ve yapısal eşitlik modeli aracılığıyla 4 ayrı hipotez test edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular proje yönetimi, danışmanlık-planlama faaliyetleri ve iç denetim faaliyetleri ile ERP uygulamalarının başarısı arasında anlamlı ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur.