Türkiye'nin Bölgesel Pazarlara İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1998 Q1-2019Q4)


Doğanay M. A., Değer S.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-13, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

24 Ocak 1980 kararlarıyla Türkiye ekonomisi dışa açık ve ihracata dayalı bir sanayileşme stratejisi benimsemiştir. Bu kararların ardından Türkiye'nin hem ihraç ettiği ürünlerde hem de ihracat pazarlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin, ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yapısı son zamanlarda Ortadoğu ve Asya ülkeleri lehine değişmiştir. Bu nedenle, Türkiye'nin bölgesel ihracatı ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkiyi araştırmak önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile Türkiye'nin bölgesel ihracatı ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada, Toda-Yamamoto nedensellik analizi, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) 1998Q1 ile 2019Q4 arasında elde edilen üçer aylık veriler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Çalışmanın bulgularına göre, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine ihracatı ile ekonomik büyümesi arasında çift yönlü nedensellik mevcuttur. Ayrıca Afrika ülkelerine yapılan ihracattan Türkiye’nin ekonomik büyümesine doğru tek yönlü nedensellik söz konusudur. Bununla birlikte Türkiye’nin ekonomik büyümesinden Asya ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracata doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur.