MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

YILDIZ Y. , KURTULDU M. K.

Route Educational and Social Science Journal, vol.3, no.3, pp.208-217, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Route Educational and Social Science Journal
  • Page Numbers: pp.208-217

Abstract

The aim of this study is to examine communication skills of prospective music teachers with regard to varied demographic factors. General survey model was used in the study and a scale were used for collecting data; “Communication Skills Inventory” developed by Ersanlı and Balcı (1998). Collected data were analyzed with SPSS. It was determined that data hasn’t normal distribution. Hence, nonparametric statistics was used in order to analysis collected quantitative data and significance level has been accepted as p<.05 for the statistical processes. Some of the results are; the total score of communication skills of the prospective music teachers –involved in the study group- are above the average. The score of emotional, behavioral, and mental communication skills forming subfactors of scale are above the average too.There is no significant difference between communication skills and age, high school graduated, grade. There is significant difference between communication skills and gender in favor of girls.

Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerilerinin çeşitli değişkenlere yönelik olarak incelenmesidir. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmış ve verilerin toplanması için Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilmiş olan “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılmıştır. Çalışmanın verileri SPSS ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler normal dağılım özelliği göstermediğinden veri analizinde parametrik olmayan testler kullanılmıştır ve istatistiksel süreçler için anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuçların bazıları şu şekildedir: Müzik öğretmeni adaylarının toplam iletişim becerileri puanları ortalamanın üzerindedir. Ölçeğin alt boyutlarını oluşturan duygusal, davranışsal ve  zihinsel iletişim becerileri puanları da ortalamanın üzerindedir. İletişim becerileri ile yaş, mezun olunan lise ve sınıf değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmamış; cinsiyet değişkeni arasında kızlar lehine anlamlı fark bulunmuştur.