Relationship between university students' problematic internet use and their academic self-efficacy, academic procrastination, and eating attitudes.


ODACI H., Berber Çelik Ç.

E-Journal of New World Sciences Academy NWSA - Education Sciences, vol.7, pp.389-403, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between problematic internet use of university students and their academic self-efficacy, academic procrastination, and eating attitudes. The research group consists of 661 students studying at different faculties of KTU. As the data collection tools; Problematic Internet Use Scale, Academic Self-Efficacy Scale, Academic Procrastination Scale and Eating Attitudes Test were used. At the end of the analysis, negatively meaningful relationship has emerged between the problematic internet use and academic self-efficacy and positively meaningful relationship was found between the problematic Internet use and eating attitudes. It was found that there was no meaningful relationship with academic procrastination. It was found that the problematic Internet use differed according to gender and faculty, but it didn’t differ according to whether the students have computers and not and frequency of computer use. 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımları ile akademik öz-yeterlik, akademik erteleme ve yeme tutumları arasındaki ilişkileri incelemek olarak belirlenmiştir. Araştırma grubu, KTÜ’ nün çeşitli fakültelerinde öğrenim görmekte olan toplam 661 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği, Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği, Akademik Erteleme Ölçeği ve Yeme Tutumu Testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda problemli internet kullanımı ile akademik öz- yeterlik arasında negatif yönde, yeme tutumları ile pozitif yönde anlamlı, akademik erteleme ile de anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Problemli internet kullanımının cinsiyete ve öğrenim görülen fakülteye göre farklılık gösterdiği, ancak bilgisayar sahibi olup olmama durumuna ve bilgisayar kullanma sıklığına göre anlamlı bir farlılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.