Epilepsi hastalarında nöbet tetikleyici faktör olarak enfeksiyonlar; retrospektif gözlemsel bir çalışma


Creative Commons License

Esenülkü G. , Özkan Kart P. , Özkaya A. K. , Cansu A.

2. KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ (ONLINE ), Trabzon, Turkey, 26 - 28 May 2021, pp.35-36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35-36

Abstract

Purpose: Our aim in this study; Attention to infections, which are at the forefront of seizure recurrences in epilepsy patients

To compare the hemogram and CRP values ​​of focal-generalized seizure groups.

Material and Methods: In this study, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine (KTU) Pediatric Emergency Service

Hemogram values ​​during infection of epilepsy patients presenting with seizure triggered by infection,

neutrophil/lymphocyte (NLR), platelet/lymphocyte (PLR) and mean platelet volume (MPV)/platelet (MPR) ratios, and

CRP values ​​were examined retrospectively. Number of antiepileptic drugs used by patients, seizure type

(generalized-focal) and duration and whether there was a difference between these laboratory values ​​were investigated. in the study

Between March 2015 and December 2018, 1500 patients, aged between 1 month and 17 years, admitted to our Pediatric Emergency Service.

files were reviewed retrospectively.

Results: As a result of file scanning, 191 cases with sufficient data out of 1500 cases were included in the study.

87 (45.5%) of the cases were female, mean age was 7.1±5.4(1-17) and 104 (54.5%) were male, mean age

It was 6.06±4.4(1-17). Viral upper respiratory tract infection (URTI) is the second most common infection triggering a seizure.

The frequency was lower respiratory tract infection (LRTI). The rate of generalized seizures in cases is focal

higher than seizures. Between two seizure groups (between focal and generalized seizure types)

There was no significant difference in terms of hemogram and CRP values.

Conclusion: With the prevention, early diagnosis, appropriate treatment and management of infections, seizures in epileptic patients

transmission potential can be reduced. In order to achieve this, patients are regularly offered the Protective

Should benefit from medical services.

Keywords: Seizure triggered by infection, epilepsy, seizure classification 


Amaç: Bu çalışmada amacımız; epilepsi hastalarının nöbet tekrarlarında ön planda olan enfeksiyonlara dikkat çekmek ve fokal-jeneralize nöbet gruplarının hemogram ile CRP değerlerini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (KTÜ) Çocuk Acil Servisi’ne enfeksiyonun tetiklediği nöbet ile başvuran epilepsi hastalarının enfeksiyon sırasındaki hemogram değerleri, nötrofil/lenfosit(NLR), trombosit /lenfosit (PLR) ve ortalama trombosit hacmi (MPV)/trombosit (MPR) oranları ve CRP değerlerinin geriye dönük olarak incelendi. Hastaların kullandıkları antiepileptik ilaç sayısı, nöbet tipi (jeneralize-fokal) ve süresi ile bu laboratuvar değerleri arasında farklılık olup olmadığı araştırıldı. Çalışmada Mart 2015- Aralık 2018 tarihleri arasında Çocuk Acil Servisimize başvuran, 1 ay-17 yaş arası, 1500 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Dosya taraması sonucunda 1500 vaka içerisinden yeterli verileri içeren 191 vaka çalışmaya alındı. Vakaların 87’ si (%45,5) kız, yaş ortalaması 7.1±5.4(1-17) ve 104’ü erkek (%54,5 ) yaş ortalaması 6.06±4.4(1-17) idi. Nöbeti tetikleyen en sık enfeksiyon viral üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE), ikinci sıklıkta ise alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) olarak tespit edildi. Vakalarda jeneralize nöbet oranı fokal nöbetlere göre daha yüksek bulundu. İki nöbet grubu (fokal ve jeneralize nöbet tipleri arasında) arasında hemogram ve CRP değerleri açısından anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: Enfeksiyonların önlenmesi, erken tanısı, uygun şekilde tedavi ve yönetimi ile epileptik hastaların nöbet geçirme potansiyeli azaltılabilir. Bunun sağlanabilmesi için hastalar düzenli olarak kendilerine sunulan Koruyucu Hekimlik hizmetlerinden faydalanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Enfeksiyonun tetiklediği nöbet, epilepsi, nöbet sınıflaması