Effects of Sorghum Residues and Farmyard Manure Applications on Soil Erodibility Parameters


Creative Commons License

Turgut B., Aksakal E. L.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-10, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Soil structural properties and resistance to erosion might be increased by adding organic residues into soils. Farmyard manure and legume crops are among the most important organic residues. The main purpose of this experimental work was to investigate the effects of some organic residues, such as, manure and sorghum residues on the structural stability and erodibility of some surface soils. In this laboratory research, three soil samples with different textures were treated with two various kinds of organic residues at different rates. At the end of 13 week of incubation period, structural stability and erodibility of controls and mixtures were determined by means of structural stability index, dispersion ratio, erosion ratio, permeability ratio, aggregate stability and soil erodibility factor (K). As a result, the organic residues applied into the soils improved the structural stability and to some extent decreased the erodibility of soils studied. 

Toprağın strüktürel özellikleri ve erozyona karşı direnci, toprağa organik artık uygulaması ile önemli ölçüde arttırılabilir. Özellikle çiftlik gübresi ve baklagiller bu organik artıkların en önemlileridir. Bu çalışma ile toprağa karıştırılan organik artıkların, toprağın strüktürel dayanıklılığı ile erozyona duyarlılığı üzerine yapabileceği etkileri incelenmiştir. Araştırmada, üç farklı tekstür sınıfına ait toprak örneklerinin her birine üç farklı dozda fiğ samanı (FS) ve ahır gübresi (AG) karıştırılmıştır. Kontrol ve karışımlar 13 haftalık inkübasyon süresi sonunda fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutulmuşlardır. Uygulanan işlemlerin, toprakların strüktürel dayanıklılığı ve erozyona duyarlılığı üzerine yapmış oldukları etkiler, strüktür stabilite indeksi, dispersiyon oranı, erozyon oranı, geçirgenlik oranı, agregat stabilitesi ve toprak aşınım (K) faktörü gibi ölçütler yardımıyla ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, toprağa karıştırılan FS’nın strüktürü geliştirmede AG’ne oranla daha etkili olduğu ve her iki organik artığın toprağı erozyona karşı belirli bir ölçüde dirençli kıldığı belirlenmiştir.