The Reasons for Failure in the Fight Against Tax Havens


Pehlivan O., Aktuğ M.

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi , Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2021, pp.318-327

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bishkek
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.318-327
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The most important factor leading to harmful tax competition is tax havens. Tax havens prevent both the elimination of inequality in the development levels between countries and the provision of the rule of law in international relations. Today, the total wealth held in tax havens, excluding real estate, is estimated at around $21 trillion. For this reason, international organizations, such as OECD and European Union, are trying to struggle against tax havens and the harmful tax competition they cause. The biggest challenge in the fight against tax havens is that hegemonic countries control the majority of tax havens and do not want to lose these privileges. The main way of success in combating tax havens and harmful tax competition is mapping the global financial mobility and enhancing the regulations for the international exchange of information between countries. However, principles such as financial confidentiality and protection of customer secrets, guaranteed by tax havens, pose a serious obstacle to the international data flow. To solve this problem, there is no solution other than imposing sanctions on tax havens. On the other hand, it is unclear who or which organization will determine and implement these sanctions. Since countries cannot fight against tax havens alone, it is necessary to establish a new international balance of power with the ability and capacity to carry out this struggle. Otherwise, it would be a naïve optimism to think that the current hegemonic structure will really struggle with tax havens.    

Zararlı vergi rekabetine yol açan en önemli etken hiç şüphesiz vergi cennetleridir. Vergi cennetleri hem ülkeler arası kalkınmışlık seviyelerinin giderilmesini hem de uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünün sağlanmasını engellemektedir.  Günümüzde, vergi cennetlerinde tutulan toplam servetin 21 trilyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sebeple, başta OECD ve Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli uluslararası örgütler, vergi cennetleri ve bunların neden oldukları zararlı vergi rekabetiyle mücadele etmeye çalışmaktadır. Vergi cennetleriyle mücadelede en büyük engel ise, bu tür bölgelerin büyük çoğunluğunun hegomonik ülkeler tarafından kontrol edilmesi ve bu ülkelerin vergi cennetleri sayesinde elde ettikleri ayrıcalıkları terk etmek istememeleridir. Vergi cennetleri ve zararlı vergi rekabetiyle mücadelede başarının temel şartı, dünya finansal hareketlilik haritasının çıkarılması ve ülkeler arasında bilgi paylaşımının sağlanmasına yönelik hukuki düzenlemelerin yapılmasıdır. Ancak, vergi cennetleri tarafından sağlanan finansal gizlilik ve müşteri sırlarının korunması gibi güvenceler, uluslararası veri akışının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için vergi cennetlerine yaptırım uygulamaktan başka bir çözüm yolu gözükmemektedir. Diğer taraftan, söz konusu yaptırımların kim veya hangi kuruluş tarafından konulacağı ve nasıl uygulanacağı hususları belirsizdir.  Vergi cennetlerine karşı, ülkelerin tek başlarına mücadele etmeleri mümkün olmadığına göre bu mücadeleyi yürütecek kabiliyet ve kapasiteye sahip uluslararası yeni bir güç dengesinin oluşturulması gerekmektedir. Aksi halde, mevcut hegomonik yapının vergi cennetleriyle samimi olarak mücadele etmesini beklemek aşırı iyimserlik olur.