OVERİN STEROİD HÜCRELİ TÜMÖRÜ: VİRİLİZASYON BULGULARI OLAN POSTMENAPOZAL BİR OLGU


COŞKUN H. , Civan N. , ERSÖZ H. Ö. , EREM C. , KOÇAK M. , GÜVEN S. , ...Daha Fazla

37. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.378-379

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.378-379

Özet

Giriş: Steroid hücreli tümörler overin seks kord stromal tümörleri olup, tüm over tümörlerinin %0.1’ini oluşturur. Virilizan over tümörleri hiperandrojenizmin nadir nedenlerindendir. Çoğu postmenapozal dönemde saptanır. Virilizasyon bulguları ile başvuran postmenapozal bir olguda saptanan steroid hücreli over tümörlü bir vakayı sunuyoruz.
Olgu: 51 yaşında kadın hasta yaklaşık 8 yıl önce başlayan özellikle yüz bölgesinde kalın, siyah, sert olan kıllanma artışı, saçların ön ve orta bölgesinde dökülme, kaslarda sertleşme şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde boy: 161 cm, ağırlık: 89,1 kg, BKI: 34.1 kg/m², FGS: 36, frontal ve temporal alopesi, her iki memede atrofi, kas kitlesinde artış mevcuttu (Şekil 1). Buffalo hump, mor stria, aydede yüz yoktu.
Kliteromegali saptanmadı. 10 yıldır menapozda olan hastanın 4 yıldır hipertansiyon, 6 aydır Tip 2 Diyabetes Mellitus ve prolaktin salgılayan hipofiz mikroadenomu tanıları mevcuttu. Hastanın biyokimyasal ve hormonal değerleri tablo 1’de gösterildi.
Hastaya gece tek doz 1 mg DST yapıldı ve baskılanma oldu. Adrenal ve ovaryan hiperandrojenizm ayırımı için modifiye deksametazon-GnRH testi yapıldı. Hastaya 4 gün süreyle deksametazon 4x0,5 mg verildi ve son dozdan 8 saat sonra bakılan total testosteron 8,67 ng/ml saptandı. Testin ikinci aşamasında triptorelin 100 mg subkütan uygulandıktan sonra 24 saat boyunca 4 saatte bir 17-OH-Progesteron bakıldı. Testin ilk aşamasında testosteronda bazale göre süpresyon olmaması ve triptorelin sonrası 17-OH-Progesteron düzeyinin artmasına bağlı hastada ovaryan hiperandrojenizm düşünüldü. Hastanın suprapubik ve transvajinal pelvik USG’de sağ over 24x13 mm, sol over 26x20 mm boyutunda ve her iki overde solid-kistik kitle lezyonu saptanmadı olarak yorumlandı. Çekilen alt batın MR’da sağ over boyutu 35x28 mm, sol over boyutu 25x13 mm ölçülmüş olup sağ over sol overe oranla daha büyük izlenmiştir olarak yorumlandı. Üst batın MR’da her iki sürrenal bez normaldi. Hipofiz MR’da hipofiz bezi sağ yarısında 4x6x8 mm boyutlarında dinamik kontrastlı kesitlerde hipointens mikroadenom ile uyumlu lezyon izlendi. Görüntüleme yöntemleri ile ovaryan kitle tespit edilemeyen fakat modifiye deksametazon-GnRH testinde ovaryan kaynaklı olduğunun gösterilmesi ve hastanın postmenapozal olması nedeni ile kadın doğum hastalıkları bölümü ile konsülte edilerek hastaya TAH+BSO yapıldı. Patoloji sonucu sağ overde 2 cm çapında steroid (hilus) hücreli tümör saptandı (Şekil 2). Hastanın postoperatif testosteron düzeyi < 0.1 ng/ml olarak ölçüldü.
Sonuç: Virilizasyon bulguları ile başvuran postmenapozal olgularda ovaryan ve adrenal kitle ayırımı yapılmalıdır. Steroid hücreli over tümörleri genellikle küçük olduklarından USG, BT, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle saptanamayabilir. Modifiye deksametazon-GnRH testi ovaryan-adrenal hiperandrojenizm ayırıcı tanısında yararlı olabilir.