Determination of Vaccination Frequency and The Opinions and Thoughts of University Students on HPV, HPV Vaccine


Sarı C., Küçük U., Adıgüzel L., Demirbağ B. C.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , vol.7, no.3, pp.461-471, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlık alanında eğitim gören kız öğrencilerin Human Papilloma Virüs (HPV) ve HPV aşısına ait görüş ve düşünceleri ile aşılanma sıklığının belirlemesidir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yürütülen çalışmanın örneklemini sağlık alanında önlisans eğitimi gören kız öğrenciler (n:204) oluşturdu. Veriler katılımcı soru formu kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde sayı (n), yüzde (%), ortalama ve standart sapma; kategorik değişkenlerin birbiri ile karşılaştırılmasında ki kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edildi. Bulgular: Katılımcıların %47.1’inin rahim ağzı kanserine neden olan virüsün adını, %42.2’si ise HPV’nin genital siğillere neden olduğunu bilmediği belirlendi. Katılımcıların tamamının aşılanmadığı, %78.4’ünün HPV aşısı hakkında bilgi sahibi olmadığı, %89.7’sinin aile hekimliğinden bağışıklama konusunda bilgi almadığı saptandı. Katılımcıların HPV hakkında bilgi sahibi olma durumu ile HPV’nin kansere neden olduğunu bilme ve HPV aşısının gerekli olduğunu düşünme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlendi (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin HPV ve HPV aşısına yönelik yeterli düzeyde bilgi sahibi olduklarını düşünmedikleri, tamamının HPV aşısı olmadığı saptandı. Bu sebeple öğrencilerin HPV ve HPV aşısına yönelik yeterli düzeyde bilgiye sahip olmaları amacıyla eğitim öğretim müfredatında düzenlenmeler yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.