PERSPEKTİF ÇİZİMLERİ İLE DÜŞÜNMEK


ÇİĞDEM A., YILMAZ S., ÖZKAN D. G.

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18 - 21 Ekim 2017

Özet

PERSPEKTİF ÇİZİMLERİ İLE DÜŞÜNMEK

1 Araş. Gör. ABDULLAH ÇİĞDEM - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı
2 Yrd. Doç. Dr. SERAP YILMAZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı
3 Diğer DORUK GÖRKEM ÖZKAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj mimarlığı; mimarlık, tasarım ve mühendislik gibi nesneleri ve durumları kişinin zihninde görselleştirmeyi, bu görüntüler üzerinde oynayabilmeyi, özellikle de grafik imgelerle çalışmayı gerektiren meslek grupları içinde yer almaktadır. Dolayısıyla görsel dilin bu meslek gruplarında oldukça önemli bir etkisi olduğu görülmektedir. Tasarımcı, düşüncelerini sözel ve sayısal simgelerin yanında iki-üç boyutlu çizimler kullanarak anlatır. İki boyutlu çizimler plan, kesit ve görünüşlerdir; kişiye kavramsal bilgi (ölçü, biçim, açı vb.) sağlarlar. Üç boyutlu çizimler perspektiflerdir; kişiye tasarım ürününün nasıl görüneceğini ilişkin bilgi verir ve tasarımcının iki boyutta düşündüklerini üç boyuta taşıyarak detaylandırmasını sağlarlar. Böylece tasarımcı tasarladığı mekana/objeye ilişkin ilk fikirlerini görebilmesi ve eksiklerini tanımlayabilmesi kolaylaşır. Bu açıdan tasarımcılar için kullanılan perspektif çizimleri önemli bir anlatım tekniğidir; perspektif çizimi, eskiz aşamasından sonuç ürününe kadar geçen süreçte tasarımcının fikirlerini anlatmasında sağlayan araçlardır. Tasarımcı, bu araç ile tasarladığı mekânı/objeyi hem kendinin hem de başkalarının deneyimlemesini sağlar. Perspektif Rönesans’ta önemli mimari anlatım biçimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde Brunelleschi, Filarete, Bramante, Raphael, Peruzzi ve kentsel tasarımlarıyla Bernini bu anlatım biçiminden faydalanan önemli isimlerden birkaçıdır. Günümüzde ise gelişen dijital tekniklerle gerçeğe yakın 3 boyutlu anlatımlar elde edilmektedir. Ancak bu teknikleri doğru kullanmak da yine iyi bir çizim, perspektif bilgisiyle mümkün olmaktadır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmada, perspektifin tanımı; ilk eskizden, sonuç ürününe kadar geçen süreçteki önemi ve peyzaj mimarlığındaki yeri tartışılmaktadır.
Keywords: Perspektif, Eskiz, Sunum, Peyzaj Mimarlığı