Özelleştirme, Türkiye'de Çay Sektörü ve Çaykur Üzerine Bir Değerlendirme


ULUSOY A., YILMAZ H.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.1-21, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the 1970s, as a result of oil shocks, Keynesian policies were replaced by Neo-Classical economic policies, and the liberalization movements had the opportunity to be widely implemented at the country level. Thus, Public Economic Enterprises from the Government Business Enterprises have started to be included in the scope of privatization in this process. Turkey participated in this liberalization movement with the January 24th decisions announced in 1980, especially after 2003, important privatization movements were realized. The discussions on privatization of Çaykur came out with the removal of Çaykur from the section entitled Government Business Enterprises and taking it to the section of Public Economic Enterprises with the law no. 4046 dated 24.11.1994. The aim of this study is to examine the mission of Çaykur in the sector by understanding the importance of tea sector in term of Turkey and regional economy, identify the problems that may arise in the sector in the case of a possible privatization and determine the most appropriate method of privatization.

1970’li yıllarda petrol şokları neticesinde Keynesyen politikaların yerini Neo-Klasik iktisat politikalarına bırakmasıyla birlikte serbestleşme hamleleri ülkeler düzeyinde geniş çapta uygulanma imkanı bulmuştur. Nitekim Kamu İktisadi Teşebbüslerinden olan İktisadi Devlet Teşekkülleri de bu süreçte hızla özelleştirilme kapsamına alınmaya başlanmışlardır. Türkiye de, 1980 yılında ilan edilen 24 Ocak kararlarıyla birlikte bu serbestleşme akımına katılmış, özellikle 2003 yılından sonra önemli özelleştirme hamleleri gerçekleştirilmiştir. Çaykur’un özelleştirilmesi tartışmaları ise 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı kanunla Çaykur’un Kamu İktisadi Kuruluşu başlıklı bölümden çıkarılarak, İktisadi Devlet Teşekkülü bölümüne alınmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı çay sektörünün Türkiye ve bölge ekonomisi açısından öneminin kavranarak Çaykur’un sektörde üstlendiği misyonun irdelenmesi, olası bir özelleştirme uygulaması durumunda sektörde ortaya çıkabilecek sorunların saptanması ve en uygun özelleştirme yönteminin tespitidir.