Meme Kanserli Hastalarda Kişilik Özellikleri


Creative Commons License

Çevik Durmaz Y., Doğan R., Olgun Kaval N.

1. International Health Science and Life Congress , Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.487-488

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.487-488

Abstract

Kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalıklarda, genellikle tanı konulma evresinde, yan etkilerin sık görüldüğü bir tedaviye başlandığında, hastalığın seyrinde değişiklikler yaşandığında ve majör cerrahi müdahale planlamalarında uyum bozukluğu nedeniyle ruhsal bozulmalar ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde ruhsal bozulmalar yaşamamak için Kişinin hastalığa olan uyum ve baş etme davranışları anlamak ve bireyin hangi kişilik özelliğine sahip olduğu ile ilgili doğru bilgilere sahip olmak gerekmektedir . Bu araştırmada hastaların tanı ve tedavi aşamasında önemli katkısı olacağı düşünüldüğünden, meme kanserli hastaların kişilik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 1 Ocak 2017 – 30 Aralık 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemi olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi ile kemoterapi ünitesine son bir yıl içinde başvuran meme kanserli 86 hasta oluşturmaktadır. Veri Toplama Araçları, Kişisel bilgi formu: MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, (MMPI) kullanıldı. Araştırmaya katılan meme kanseri tanısı almış 86 kadın hastanın, 26 ile 65 arasında değişmekte olan yaşlarının ortalaması 45,52 ± 8,60 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan meme kanseri olan hastaların klinik alt testlerinden aldıkları puanlar 70 kritik değerinin üstüne çıkmamakla birlikte; hipokondriazis, histeri ve şizofreni alt boyutlarının ortalama t puanlarının 60’ın üzerine çıktığı görülmüştür. Araştırmaya katılan meme kanseri hastaların L, F, Psikopatik Sapma ve Hipomani (Ma) alt ölçeklerinin yaşlarına, algılanan aile gelir durumuna ve eski meme probleminin varlığına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir (p<.05). Daha önce meme problemi yaşamayan hastaların yaşayan hastalara göre daha fazla ölçek maddelerine gelişigüzel bir biçimde yanıt verdiği görülmüştür. Daha önce meme problemi yaşamayan hastaların yaşayan hastalara göre daha fazla toplumun kurallarına ve değerlerine uymada güçlük çektiği bulunmuştur. Meme kanseri deneyimi yaşayan hastalarda, bireye özgü bir kavram olan “kişilik yapısı”nı belirlemenin, başta hemşireler olmak üzere bütüncül bakım veren tüm sağlık profesyonellerine, hastaların uyum süreci ve ruhsal yönden güçlenmelerine katkı sağlayacak müdahaleleri planlanmalarında önemli fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, kişilik, hemşire