Importance Of Logistic Basis in Global Trade and The Evaluatıon of Potential of Black Sea Region for Logistic Basis with SWOT Method


Creative Commons License

Emirkadı Ö.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.6-30, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Countries are competing overwhelmingly with each other to establish priorities in relation to the logistic performance they present. However, the increase in logistic performance can only be accounted to the innovation and improvement in supplychain management, transportation systems and methods. Efficient use of combined transportation, availability of high capacity warehouse, minimizing operational and personal expenses with optimization of workforce and providing high level specialized logistic villages prevail distinctly day by day. Turkey should evaluate its geostrategic position to become a central/main player not as a transitory country to increase its share in the global trade. This would only be realized through the establishment of logistic basis. Because the Blacksea region, located in one of the important crossing points, with the advantage of being in the Black sea shore has the opportunity to reach to open seas and oceans, freight transported to its ports can be transported easily to all countries around the world through sea marketing. As such, the region has the opportunity to provide economic and social services not only to its neighboring countries but also to other countries within its hinterland. The objective of this work is to emphasize the importance of logistics in global market and evaluate the potential of Black Sea region, located in a geostrategic cross point, as a logistic basis with SWOT analysis. As a result, the strengths and weaknesses in association with the opportunities and threats related to the potential logistic basis of the region will be defined and alternative solutions will be suggested in developing strategies

Küresel ticaretin artması ile birlikte ülkelerin birbirine karşı üstünlük kurmaları lojistik konusunda ortaya koyacağı performansları nispetinde olabilmektedir. Lojistik performanstaki artışlar ancak tedarik zinciri yönetimi, taşıma sistem ve yöntemleri üzerine yenilikler ortaya koyma ile gerçekleşmektedir. Kombine taşımacılığın etkin bir şekilde kullanılabildiği, yüksek kapasiteli depolama alanları sunan, iş gücü optimizasyonu ile operasyon ve personel maliyetlerini minimize eden, yüksek seviyelerde belli bir uzmanlaşmayı ortaya koyan lojistik köyler bu bağlamda önemini her geçen gün daha da belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay alabilmesi için var olan jeostratejik konumu iyi değerlendirilerek lojistik açısından bir geçiş ülkesi olmaktan ziyade, merkez ülke konumuna gelmesi gerekmektedir. Bu da ancak lojistik üsler/merkezler sayesinde gerçekleşebilmektedir. Ülkemizin en önemli geçiş noktalarından birinde bulunan Karadeniz Bölgesi kıyısı olan Karadeniz ile açık denizler ve hatta okyanuslara kadar ulaşılabilme imkânlarından dolayı limanlarına taşınan yükler, deniz ticareti yoluyla tüm dünya ülkelerine ulaştırılabilmektedir. Bu sayede sadece komşu ülkelere değil hinterlandında bulunan daha geniş bir alana ekonomik ve sosyal manada hizmet sunulabilme imkânlarına sahiptir. Bu çalışmanın amacı, küresel ticarette lojistik çalışmaların önemini vurgulamak ve ülkemizin jeostratejik konumunda önemli bir geçiş noktasını oluşturan Karadeniz Bölgesi’nin lojistik üs olabilme potansiyelini SWOT analizi yöntemiyle değerlendirmektir. Böylelikle bölgenin lojistik üs potansiyeli güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenerek strateji geliştirme boyutunda yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar hakkında öneriler geliştirilecektir. Anahtar Kelimeler: Lojistik Üsler, Lojistik Performans, SWOT Analizi